Czy szkoła ma prawo nie wydać świadectwa?

W związku z jutrzejszym zakończeniem roku szkolnego postanowiliśmy wyjaśnić wam istotną rzecz, której nie respektuje wiele szkół w Polsce, mianowicie – szkoła nie może nie wydać wam świadectwa szkolnego za ukończenie szkoły lub promocję do następnej klasy, jeśli otrzymaliście promocję do następnej klasy lub skończyliście szkołę!

Nie ma znaczenia to, czy szkoła tłumaczy się brakiem oddania tzw. “karty obiegowej”, bilansu pielęgniarce szkolnej, a nawet niewpłaceniem kwoty na ‘wydrukowanie’ świadectw (stanowi to zadanie szkoły i to ona ponosi koszt wydruku świadectw szkolnych).

Nieoddanie dokumentu jakim jest świadectwo, pomimo tego, że przysługuje ono osobie uczącej się stanowi przestępstwo z art. 276 kodeksu karnego, tj. Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W związku z tym Dyrektor albo Dyrektorka, a także grono pedagogiczne, które nie chce wydać świadectwa, które powinni wydać wedle prawa, tj. w sytuacji, w której osoba uczące się uzyskała promocję do następnej klasy lub ukończyła szkołę zgodnie ze zdobytymi osiągnięciami edukacyjnymi popełnia przestępstwo karane karą grzywny, ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2.

Co zrobić w sytuacji, gdy pracownicy szkoły nie chcą nam wydać świadectwa? Najlepiej zadzwonić na policję zgłaszając możliwość popełnienia przestępstwa przez pracowników szkoły. W takiej sytuacji policja powinna zjawić się w miejscu, które może stanowić miejsce popełnienia przestępstwa i doprowadzić do wyjaśnienia sprawy.

Chcecie, abyśmy wyjaśnili inne kwestie związane z oświatą? Dajcie znać w komentarzu!

Zapraszamy również na nasze maile interwencyjne, pod którymi możecie otrzymać poradę prawną, zadać pytanie nt. nieprzestrzegania praw osób uczących się w szkole, a także spowodować, iż podejmiemy interwencję w twojej szkole! Napisz na – twojeprawa@variaposnania.pl lub tvoiprava@variaposnania.pl

Czy szkoła ma prawo pobierać opłaty za ksero?


W wielu polskich szkołach pojawia się sytuacja, w której szkoły wymagają od osób uczących się opłat za ksero. Są to kwoty rzędu 20/30 złotych na pół roku szkolnego lub cały rok szkolny, które mają sfinansować koszty papieru, na których drukowane są osobom uczącym się sprawdziany, karty pracy i inne.

Często otrzymujemy pytania, czy jest to praktyka zgodna z prawem i przepisami powszechnie obowiązującymi. Wychodząc na przeciw kolejnym pytaniom i ułatwiając sprawę… wyjaśniamy!

Przede wszystkim należy wskazać na art. 10 Ustawy – Prawo Oświatowe. Zgodnie z ust. 1 pkt 5 ww. wskazanego przepisu, organ prowadzący szkołę odpowiada za wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. Nadto, art. 29 ust. 1 Karty Nauczyciela wskazuje, że organ prowadzący szkołę obowiązany jest zapewnić szkole podstawowe warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Przypominając jednocześnie o konstytucyjnej bezpłatności nauczania, musimy dojść do wniosku, że od osób uczących się nie można wymagać opłat za ksero, nawet na zasadzie dobrowolnych wpłat. Jest to bowiem obowiązek organu prowadzącego szkołę np. Miasta Poznań, aby zapewnić rzeczy takiego rodzaju. Osoby uczące się mają obowiązek zapewnić sobie jedynie przedmioty zupełnie podstawowe do nauczania – zeszyt (nawet jeden na wszystkie przedmioty), długopis i inne niezbędne przybory. Wszystkie inne wydatki ponosi szkoła i nie powinna wymagać jakichkolwiek środków od osób uczących się i ich rodziców, a, w związku z tym, osoby uczące się nie mają żadnego obowiązku, aby takie kwoty wpłacać. Wymóg opłat za ksero jest bowiem naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Jeśli jakakolwiek szkoła wymaga od was opłat za ksero – pamiętajcie, że w takim wypadku najlepiej zwrócić się do organu prowadzącego szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego, aby rozwiązać problem.

Chcecie, abyśmy wyjaśnili inne kwestie związane z oświatą? Dajcie znać w komentarzu!

Wychodzenie ze szkoły a prawo


Kwestia wychodzenia ze szkoły oraz jego terenu cyklicznie pojawia się w działalności naszej Fundacji – głównie z powodu zgłoszeń osób uczniowskich, które spotykają wiele różnych problemów w tym zakresie. Problemy te dotyczą odpowiedzialności i prawa do wychodzenia ze szkoły np. na przerwę albo opuszczania szkoły bez zamiaru powrotu do niej (z przedłożonym zwolnieniem lub bez niego). Zgłoszenia dotyczą także związanego z tymi sytuacjami zachowania nauczycieli i nauczycielek oraz generalnie – praktyki szkół. Co mówi na ten temat prawo?

Najważniejsze przepisy

Wskażmy przede wszystkim przepisy prawa, które są w tej sprawie kluczowe – zanim przejdziemy do interpretacji i wyjaśnienia kwestii spornych.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 6 Ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082), dyrektor szkoły lub placówki ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczniowskim w czasie organizowanych zajęć. Bezpośredni obowiązek nadzoru nad osobami uczniowskimi przez nauczycieli określa natomiast art. 6 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela (Dz.U.2021.1762). Generalnie – osoby uczniowskie pozostają pod nadzorem nauczycieli i nauczycielek, które powinny zapewnić im bezpieczeństwo. Dotyczy to przede wszystkim osób, które nie ukończyły 18 roku życia, a zatem – zgodnie z art. 10 i 11 k.c. – nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pozostają we władzy rodzicielskiej. Zgodnie z art. 92 k.r.o., rodzice na czas zajęć lekcyjnych przekazują szkole nadzór nad uczniem, a zatem to szkoła odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie ucznia w czasie szkolnym. Dla rozwiania wątpliwości wskażmy również, że – ze względu na zasady BHP oraz zasady przeciwpożarowe – drzwi do klas i szkół powinny być otwarte w celu zachowania bezpieczeństwa na wypadek sytuacji kryzysowych i nagłych, wymagających natychmiastowego działania. Otwarte muszą być na pewno te drzwi do wejścia do szkoły, które ujęte są w planach ewakuacyjnych przez szkołę.

Osoby niepełnoletnie

Bezsprzecznym jest fakt, iż osoby niepełnoletnie nie mają prawa samodzielnie opuszczać terenu szkoły (bez nadzoru osób nauczycielskich) jeśli chcą opuścić teren szkoły na przerwę, np. w celu udania się do pobliskiego sklepu. Szkoły mają prawo stanowić w statutach zakaz opuszczania terenu bez nadzoru – jako iż w ewentualności (gdyby takiego zakazu nie ustanowiły, a także gdyby nie starały się dochować nadzoru) szkoła mogłaby ponieść odpowiedzialność niechcianych i nieprzewidzianych wypadków. W tej kwestii natomiast rozpatruje się przede wszystkim winę osób nauczycielskich – to czy mogły dochować nadzoru oraz to, czy negatywna w skutkach sytuacja pojawiłaby się wtedy, gdyby nadzór był dochowany. Natomiast generalne karanie osób uczniowskich karami statutowymi za wychodzenie ze szkoły podczas przerwy ma uzasadnienie prawne.

Osoby pełnoletnie

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób pełnoletnich, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, są w pełni samodzielnymi podmiotami, będącymi nosicielami praw i obowiązków oraz osobami zdolnymi do nabywania i zbywania praw i obowiązków, a także do składania oświadczeń woli. Osoby te mają prawo opuszczać teren szkoły w czasie przerwy samodzielnie (np. w celu skorzystania z wyrobów tytoniowych, co jest im prawnie dozwolone), jako że szkoła nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne negatywne sytuacje – skoro te osoby uczniowskie są w pełni samodzielnymi podmiotami (nie wyklucza to oczywiście nadzoru nad tymi osobami w czasie zajęć lekcyjnych).

Opuszczenia szkoły bez zamiaru powrotu do niej

W przypadku konieczności skorzystania z opieki medycznej, stomatologicznej lub z powodu innych sytuacji losowych i nagłych, które tłumaczą konieczność opuszczenia zajęć lekcyjnych. Często podnoszonym argumentem jest fakt, iż takie opuszczenie szkoły przez niepełnoletnie osoby uczniowskie jest bezprawne, a także, że szkoły mają prawo takich osób nie wypuścić, jeśli np. nie odbiorą ich rodzice lub prawni opiekunowie – tłumacząc to koniecznością dochowania nadzoru. Inne przypadki to konieczność przedstawienia wcześniejszego zwolnienia od rodziców/opiekunów prawnych, które usprawiedliwiałoby opuszczenie szkoły. Musimy natomiast pamiętać, że życie jest pełne sytuacji losowych, nagłych i nieprzewidywalnych – rodzice/opiekunowie prawni nie zawsze będą w stanie przedłożyć zwolnienie przed faktem opuszczenia szkoły, a sytuacja może być na tyle pilna, iż osoba uczniowska musi szkołę opuścić w celu udania się w dane miejsce. Usprawiedliwienie można zawsze przedstawić w czasie późniejszym – statuty określają formy usprawiedliwiania i termin na ich wniesienie wynosi zazwyczaj 7-14 dni. Pamiętajmy również, iż zgodnie z przepisami prawa (art. 43 Prawa o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988)) osoby 7-letnie mogą samodzielnie poruszać się po drogach publicznych, a osoby młodsze – w towarzystwie osoby co najmniej 10-letniej.

Konsekwencje nieobecności

Różnego rodzaju zdarzenia wymagają tego, ażeby osoby uczniowskie mogły opuścić teren szkoły w dowolnym momencie – są natomiast przewidziane ewentualne konsekwencje w sytuacji, gdyby wyjście takie nie było w żaden sposób usprawiedliwione. Osoby uczniowskie mają wtedy przede wszystkim niższą frekwencję. Dlatego tak ważne jest zwrócenie uwagi na problem otwartych drzwi (z tego względu oraz ze względu na przypadek ewakuacji) oraz na wyciąganie konsekwencji od uczniów za sam fakt opuszczenia szkoły – bez doprowadzenia do wyjaśnienia sytuacji. W tym wypadku osoby nauczycielskie nie muszą również „przejmować” się ewentualną odpowiedzialnością, jako że – tak jak wskazywałem wcześniej – rozpatrujemy ją pod kątem możliwości dochowania nadzoru oraz tego, czy nadzór zmieniłby cokolwiek w tej sytuacji. Oczywistym jest fakt, iż osoby nauczycielskie pełnią opiekę nad wieloma uczniami jednocześnie i w takich sytuacjach nie mogą pozwolić sobie na opuszczenie terenu szkoły razem z osobą uczniowską, która teren szkoły opuszcza (w celu dochowania nadzoru), jako że zobowiązani są do pełnienia nadzoru nad resztą osób uczniowskich. Sytuacje takie wymagają indywidualnego podejścia i wyjaśnienia sytuacji – oczywiście najlepiej by było, ażeby zwolnienia były przedkładane wcześniej, ale nie zawsze jest to możliwe, tak jak wskazywałem wyżej.

Sytuacja w zakresie osób pełnoletnich nie wymaga większego uzasadnienia, jako że jest identyczna w stosunku do przerw – pełnoletnie osoby uczniowskie same dokonują usprawiedliwień lub zwolnień, więc w przypadku opuszczenia terenu szkoły powinny wywiązać się z takiego działania, jeśli nie – konsekwencje odczują w postaci niższej frekwencji.

Twoje prawa są łamane?
Zgłoś się do nas!

Pamiętajcie – jeżeli szkoły nie pozwalają wam opuszczać terenu szkoły w ogóle, drzwi do szkoły są zamknięte, osoby nauczycielskie nie chcą wypuścić was pomimo przedłożonego zwolnienia lub bez niego (w nagłych sytuacjach) – zgłaszajcie się do nas na adresy mailowe – twojeprawa@variaposnania.pl oraz tvoiprava@variaposnania.pl, gdzie uzyskacie rzetelną analizę prawną sytuacji wraz ze wskazaniem dalszych kroków i pomocą z naszej strony – lub podjęcia przez nas interwencji. Gwarantujemy anonimowość!

Matury Próbne – czy istnieje obowiązek płatności po stronie osób uczniowskich?


Przed jakimikolwiek rozważaniami należy rozpatrzeć stan prawny.

Zgodnie z art. 70 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy – Prawo Oświatowe (Dz.U.2021.1082), nauczanie w szkołach publicznych jest bezpłatne. Przepisy te nie są rozumiane bezwzględnie i kategorycznie – zgodnie z doktryną przyjęło się, że po stronie osób uczących się i ich rodziców stoi obowiązek zakupu rzeczy niezbędnych do nauki w szkole. Możemy tutaj wymienić podstawowe przybory, takie jak długopis, ołówek lub zeszyt. Są to również podręczniki, choć w ich przypadku jest wiele innych rozwiązań. Istnieje również wiele programów pomocy społecznej dla ubogich, stworzonych po to, by żadne dziecko nie było wykluczone i miało rzeczywiście równe szanse w trakcie kształcenia szkolnego. Dodatkowo, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 5 u.p.o to organ prowadzący szkołę wyposaża ją w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania. Wynika z tego prosta konkluzja, iż przykładowo zbieranie pieniędzy „na papier” lub „na ksero” jest bezprawne, jako że zapewnienie takich materiałów jest zadaniem organu prowadzącego oraz szkoły.

Matury próbne nie są obowiązkowe. Osoba ucząca się nie musi do nich podchodzić, aby podejść do matury prawdziwej. Przepisy prawa wymagają od osób uczących się jedynie ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Nie jest to również rzecz konieczna z perspektywy zajęć i realizacji podstawy programowej. Arkusze maturalne można wykonywać na zwykłych lekcjach, między innymi przy pomocy sprzętów multimedialnych, bez zbędnego stresu i patosu. Należy również zaznaczyć, że od osoby uczącej się nie można wymagać zakupu czegokolwiek, co nie jest rzeczą podstawową i konieczną do nauczania w szkole. Szkoły publiczne działają na zasadzie bezpłatności, a osoby uczące się i/lub ich rodzice mogą nie mieć środków na pokrycie kosztów matur próbnych, które potrafią sięgać rzędu kilkudziesięciu złotych, jak dowiadujemy się z anonimowych zgłoszeń.

Jeśli szkoła chce organizować matury próbne, powinna sama zakupić wszelkie potrzebne materiały – gotowe matury próbne lub papier potrzebny do ich wydrukowania. Pewnym jest natomiast, że osoby uczącej się nie można zmusić do zapłaty, nie można tej zapłaty również od niego wymagać. Sprzecznym z przepisami byłoby również wyciąganie konsekwencji w związku z brakiem zapłaty lub niedopuszczenie do napisania próbnych matur bez uiszczenia opłaty, jako że przeprowadzenie matur próbnych jest wyłącznie wolą szkoły.

Musimy pamiętać, że szkoła – zgodnie z art. 7 Konstytucji RP – działa w granicach i na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. To ogranicza szkołę w działaniach, zakazuje domniemywania kompetencji, a także samowolnego rozszerzania swoich praw. Należy również wskazać, że nawet zwykłe matury, odbywające się w maju, są dla uczniów darmowe – a są one ściśle określone prawnie. Bezzasadnym jest więc wymaganie uiszczania opłaty za próbne matury, które nie są nawet formalnie określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Wobec powyższego – szkoły nie mogą wymagać jakichkolwiek opłat za przeprowadzenie próbnych matur. Jeśli je organizują, powinny to robić ze środków własnych, przy udziale organu prowadzącego szkołę.

W przypadku, gdyby wasza szkoła wymagała uiszczania opłat za próbne matury, zgłoście się do nas na twojeprawa@variaposnania.pl oraz na tvoiprava@variaposnania.pl. Gwarantujemy anonimowość oraz interwencję w Waszych sprawach.

Wystosujemy pismo do Kuratorium Oświaty i organu prowadzącego placówkę, aby praktyka ta została odgórnie ukrócona. Będziemy informować o postępach w sprawie.

Prawo do nieuczestniczenia w zajęciach z WF z powodu bólów menstruacyjnych


Debata na temat dbania o zdrowie podczas menstruacji już się w Polsce zaczęła i staje się coraz żywsza, powstają między innymi Punkty Pomocy Okresowej. Co jakiś czas powraca temat prawa do cyklicznego nieuczestniczenia w zajęciach WF z powodu bólów menstruacyjnych, których występowanie nie jest całkowicie pewne i zależy od indywidualnych uwarunkowań danej osoby, a nawet od konkretnego cyklu miesiączkowego. Czy nauczyciele i nauczycielki WF mogą nie zgadzać się na nieuczestniczenie w zajęciach z powodu bólów menstruacyjnych?

Należy wskazać, że taka sytuacja nie jest spowodowana samodzielną decyzją, a stanem zdrowia i zazwyczaj może zdarzyć się raz lub dwa na miesiąc. Nie jest to wobec tego zwolnienie długoterminowe, na co często powołują się nauczyciele i nie wymaga zwolnienia od lekarza, zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz.U.2015.843)

Przede wszystkim należy określić stan prawny w tej kwestii, który jest jasny. Zaczynając od prawa hierarchicznie najważniejszego – zgodnie z §. 40 Konstytucji RP, nikt nie może być poddany nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu, a, zgodnie z § 30 Konstytucji RP, każdemu człowiekowi przysługuje przyrodzona i niezbywalna godność. Dodatkowo, zgodnie z § 5 Ustawy – Prawo Oświatowe (Dz.U.2021.1082), nauczyciel ma prawny obowiązek kierowania się dobrem uczniów a także troską o ich zdrowie. Jest to również zgodne z § 6 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz.U.2021.1762), który wskazuje i określa obowiązek nauczycieli, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie organizowanych zajęć lekcyjnych. Wynika z tego jasny nadzór nauczyciela nad uczniem, który rodzice przekazują szkole i nauczycielom na czas organizowanych zajęć lekcyjnych.

Konstytucja jasno określa przyrodzoną godność człowieka, którą na pewno jest prawo do postępowania zgodnie ze swoim stanem zdrowia i własnym samopoczuciem. Bóle menstruacyjne mogą stanowić poważny problem w zwykłym funkcjonowaniu. Zajęcia WF jeszcze bardziej utrudniają funkcjonowanie, wzmagają ból, a także uniemożliwiają normalne uczestniczenie w pozostałych zajęciach. Stwarza to również możliwość spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Osoby, które są w osłabionym stanie i zmagają się z bólem, mogą łatwiej ulec różnym kontuzjom, znacznemu pogorszeniu zdrowia, różnego rodzaju zasłabnięciom lub omdleniom. Nieludzkim traktowaniem byłoby zmuszanie do uczestniczenia w zajęciach WF, w sytuacji kiedy nie jest to możliwe z powodu zdrowia i samopoczucia, a sytuacja taka mogłaby przekreślić bezpieczeństwo danej osoby oraz jej efektywne uczestniczenie w zajęciach. Jasne są również wymogi ustawowe, które nakładają na nauczycieli obowiązek dbania o stan zdrowia wszystkich uczniów i uczennic, a także dbania o ich bezpieczeństwo, tj. bezpośrednie stanowienie nadzoru i odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku jego niedochowania.

Należy wobec tego wskazać, iż konieczne wydaje się przyjmowanie przez nauczycieli zwolnień od rodziców lub pełnoletnich osób uczących się o nieuczestniczeniu w zajęciach. Rozwiązaniem może być ustalenie pewnego limitu, np. 1-2 zajęcia w miesiącu, co wprowadzone zostało w wielu szkołach w Polsce. Nie można natomiast pozostawać obojętnym na nagłe lub nadzwyczajne sytuacje. Rodzice osób niepełnoletnich mogą nie chcieć zwolnić ich z zajęć WF z wielu powodów. Innym przykładem może być brak czasu na napisanie zwolnienia z powodu pojawienia się bólów menstruacyjnych w czasie zajęć lekcyjnych, co jest oczywiście naturalne, bo bóle te nie pojawiają się w ściśle określonych godzinach. Nauczyciele i nauczycielki muszą brać pod uwagę indywidualną sytuację i reagować na zgłoszenia o niemożności uczestniczenia w zajęciach. Nie powinny być również wyciągane z tego tytułu jakiekolwiek konsekwencje, jako że stan zdrowia i samopoczucia nie może być przyczyną do stanowienia ujemnych konsekwencji z przedmiotu.

Oczywiście – uspokajając pewne grono osób – nauczyciele i nauczycielki powinni sytuację monitorować, a jeśli powtarza się ona kilkanaście razy w ciągu miesiąca, to zdecydowanie coś jest nie tak.

Pod adresami twojeprawa@variaposnania.pl i tvoiprava@variaposnania.pl udzielamy interwencyjnego wsparcia prawnego i rozwiewamy wątpliwości dotyczące prawnych aspektów w szkole. W razie potrzeby napiszemy do szkoły pismo o działaniach lub obowiązkach placówki w tym zakresie. Możemy także interweniować na poziomie organu prowadzącego. Oczywiście przyjmujemy także zgłoszenia anonimowe.

Opinia prawna: uczestnictwo w zajęciach i wydarzeniach w weekend.


Odpowiadamy na pytania napływające na interwencyjne skrzynki mailowe. W jednym z poznańskich liceów osoby uczące się otrzymały nakaz wystawienia 15-osobowych reprezentacji klas na sobotnie uroczystości szkolne. Poniżej znajdziecie opinię prawną w tej sprawie. Jeśli czujecie, że wasze prawa uczniowskie są naruszane lub doświadczacie w szkole aktów dyskryminacji, napiszcie do nas na adresy widoczne na grafice. Pomoc świadczymy darmowo, anonimowo, po polsku i ukraińsku.

Czy uczniowie mają obowiązek uczęszczania na zajęcia dodatkowe, wycieczki, różnego rodzaju wydarzenia, również te, które odbywają się w weekendy?

Należy wskazać, że uczniów i uczennice obowiązują jedynie obowiązkowe zajęcia lekcyjnie, określone w ramowym planie nauczania, na podstawie których dokonuje się oceny spełnienia wymagań edukacyjnych i przeprowadza się klasyfikację roczną (art. 44b – 44f Ustawy o systemie oświaty [Dz.U.2022.2230]). Obowiązkowe dla ucznia jest jedynie to, co określone jest w planie lekcji.

Wszelkiego rodzaju zajęcia dodatkowe, konkursy czy inne formy działalności dodatkowej, np. wolontariatu, to – jak sama nazwa wskazuje – zajęcia dodatkowe, których od ucznia wymagać nie można. Wykraczają one swoim zakresem poza podstawę programową, nie mieszczą się w ramowym planie nauczania, nie definiują o uzyskaniu promocji do kolejnej klasy. Takie działania mogą być realizowanie jedynie za bezpośrednią wolą każdego ucznia i uczennicy.

Analogicznie sytuacja wygląda z różnego rodzaju wycieczkami czy innymi formami organizacji zajęć lekcyjnych, uczestniczenie w których wymaga wyjścia poza teren szkoły, a zatem – w przypadku uczniów niepełnoletnich – zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice mają prawo nie zgodzić się na takie wyjście, szczególnie, jeśli jest ono obarczone różnymi kosztami finansowymi. Szkoła realizuje wtedy dla nieuczęszczających uczniów normalny tok zajęć lekcyjnych, a co najmniej opiekę – jeśli prowadzenie zajęć z różnych względów nie jest możliwe.

Oczywiście należy odróżnić od tego apele, odbywające się np. ze względu na ważne wydarzenia historyczne lub z innych powodów, ale w tym wypadku uczeń jedynie biernie uczestniczy w takim wydarzeniu jako widz, na terenie szkoły. W związku z powyższym nie można go natomiast zmusić do organizacji czy realizacji takich wydarzeń.

Analogicznie, do tego jeszcze przejrzyściej, sytuacja klaruje się w weekendy – jeśli wszelkie formy dodatkowe i nieobowiązkowe nie mogą być od ucznia wymagane w tygodniu, to szczególnie nie może to mieć miejsca w weekend, który jest czasem wolnym dla ucznia i uczennicy. Mają oni prawo do czasu wolnego na podstawie art. 31 ust. 1 Konwencji Praw Dziecka, a także konstytucyjnej wolności i godności człowieka. Uczniowie i uczennice w czasie weekendu, ferii, wakacji lub świąt nie mają obowiązku wykonywać jakichkolwiek czynności szkolnych w tym również sprawdzać dziennik elektroniczny.

Wszelkie wymuszanie i wymaganie od uczniów i uczennic uczestniczenia w formach działalności dodatkowej jest naruszeniem i nadużyciem litery prawa, co podkreśla również art. 7 Konstytucji RP, jako że szkoła nie otrzymała kompetencji do stanowienia obowiązku uczestniczenia w działalnościach dodatkowych, a istnieją np. formy egzekwowania niespełniania obowiązku szkolnego (z obowiązkowych zajęć lekcyjnych), m.in. w art. 42 Ustawy – prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)

Jaki wpływ zadania domowe mają na nasze życie?


Każdy z nas, niezależnie od wieku, stopnia wykształcenia oraz lat od ostatniego dnia w szkole, pamięta zadania domowe, nieraz zadawane masowo przez nauczycieli i nauczycielki wszystkich przedmiotów szkolnych. Wiele z nas nie wspomina zadań domowych dobrze. Po kilku/kilkunastu godzinach w szkołach, zmuszeni byliśmy spędzać wiele kolejnych na ich wykonywaniu. Kosztem swoich własnych zainteresowań, spędzania czasu z rodziną, kolegami i koleżankami, wykonywaliśmy często schematyczne i powtarzalne zadania z matematyki, języka polskiego, biologii czy chemii.

Jak wyglądają zadania domowe?

Opierając swoje słowa na doświadczeniu własnym i innych osób – rodziców, dorosłych, kolegów i koleżanek, a także uczniów i uczennic – dochodzę do wniosku, że format zadań domowych nie zmienił swojego kształtu przez ostatnie dziesięciolecia. Zadania z matematyki opierają się na schematycznym wykonywaniu równań, wcześniej ćwiczonych na lekcji. Może to być 10 przykładów z działań na ułamkach, z ciągów, algebry i innych tematów. Mieliśmy i dalej mamy je wykonywać tak, jak na lekcji – ciągiem, byleby otrzymać konkretny wynik wykonując obliczenia w konkretnej formie.

Istotne pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać w tym momencie, to sens wykonywania takich powtarzalnych i schematycznych zadań. Osoba, która tematu nie rozumie, nie zrozumie go poprzez wykonywanie tych samych przykładów, których nie rozumiała na zajęciach lekcyjnych. Natomiast uczniowie i uczennice, którzy materiał przyswoili i zrozumieli bezproblemowo, na zajęciach będą się zwyczajnie nudzić i męczyć, wykonując dziesiątki identycznych przykładów ze zmienionymi liczbami. Sytuacja jest analogiczna na każdym przedmiocie – czy to ścisłym, czy humanistycznym.

Jeszcze trochę o doświadczeniach…

Osobiście nie wspominam zadań domowych dobrze i wiem, że mnóstwo uczniów i uczennic ma do nich podobny stosunek. Zadania te zajmowały ogrom czasu, a należy pamiętać, że szkoła to czasowo praca na pełen etat. Kiedy osoby wykonujące pracę na etacie wracają z niej, mają wolne. Osoby wracające ze szkoły dalej muszą niejako w niej być, tylko że w domu. Brakuje czasu na spędzanie czasu z rodziną, na swoje prywatne zainteresowania. Nawet wtedy, gdy są one tożsame z którymś z przedmiotów. Brakuje czasu na element bardzo istotny w życiu młodego, socjalizującego się człowieka – spotkania z koleżankami i kolegami. Brakuje również czasu na zwykły odpoczynek i nic nierobienie.

Zadania domowe mogą powodować konflikty rodzinne – brak czasu dla członków rodziny powoduje pewne napięcie i stres. Dodatkowo pierwsze pytanie, jakie uzyskujemy od rodziców po powrocie ze szkoły, to „Coś masz zadane?”, „Co masz na jutro?” oraz inne, podobne sformułowania, dotyczące stosu zadań domowych na kolejny dzień. Wiele uczniów z pewnością to potwierdzi. Wykonywanie schematycznych zadań jest frustrujące, co odbija się na członkach rodziny. Co więcej – rodzice często pomagają swoim dzieciom w odrabianiu ich, wykonując niejako obowiązki szkoły. To również frustruje, w sytuacji, kiedy jedyny wolny czas w ciągu dnia musimy spędzać na tłumaczeniu dziecku wyrażeń algebraicznych, czy części mowy w zdaniu.

W czym problem?

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat w Stanach Zjednoczonych wykonano badanie, które określa procent dzieci, które każdego dnia otrzymywały zadania domowe1. Zgodnie z badaniami, przeprowadzonymi na grupie kilku tysięcy rodzin, stwierdzono, że – o ile w 1981r. 34% dzieci otrzymywało zadania domowe danego dnia – w 1997r. było to 58%, a w 2002r. już 64%. Widać więc tendencję wzrostową do zadawania coraz więcej. W Polsce brakuje równoważnych badań. Możemy jednak założyć, że również liczba zadań domowych rośnie lub pozostaje wysoka.

Kluczowym problemem jest również to, w jaki sposób traktujemy istotę zadania domowego. Nikt z nas – ani uczniowie i uczennice, ani rodzice, a często nawet nauczyciele – nie zastanawia się nad ich sensem. Czy pomogą nam one lepiej zrozumieć temat? Opanować pewne elementy podstawy programowej czy programu nauczania? Czy zwyczajnie nauczą nas czegoś i przyniosą jakiekolwiek wymierne skutki? Aktualne zadania domowe są jednostajne, schematyczne i powtarzalne. Niosą za sobą niską wartość merytoryczną i dydaktyczną. Już na podstawie własnych doświadczeń można stwierdzić, że jest to oddawanie zadań nauczyciela indywidualnej pracy w domu. Należy porównać efekty, jakie przynosi wykonywanie zadań domowych z tym, co zabiera ich wykonywanie i dopiero wtedy zdecydować, czy powinniśmy dalej je zadawać.

Już w latach 60 ubiegłego wieku American Educational Research Association wydało oświadczenie, w którym stwierdziło, że „Zawsze, gdy praca domowa zabiera czas przeznaczony na doświadczenia społeczne, wypoczynek na świeżym powietrzu, twórcze zajęcia czy sen, uniemożliwia zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci i nastolatków”.

Badania dotyczące wymiernych efektów zadań domowych sięgają już końca XIX wieku. Wśród ekspertów od co najmniej 130 lat panuje brak jednomyślnego stanowiska w sprawie zadań domowych oraz tego, czy są one korzystne, czy nie. Wszystkie badania opierają się również na błędnych założeniach, tj. że wykonywanie zadań domowych koreluje z lepszymi/dobrymi wynikami w nauce. Nie biorą one pod uwagę, że lepsze/dobre wyniki w nauce mogą występować bez wykonywania zadań domowych. Wobec tego, takich badań nie można uznać za wiarygodne, jako że nie sprawdzają one dostatecznie, czy zadania domowe mają decydujący wpływ na lepsze wyniki osiągane w nauce.

Brak zadań domowych mógłby oznaczać więcej czasu wolnego, a – tym samym – silniejszy rozwój zainteresowań, często w zakresie przedmiotów szkolnych. Może to również oznaczać, że zadania domowe nie mają znaczenia, a osoby osiągające lepsze wyniki w nauce wykazują wyższy poziom inteligencji lub poświęcają więcej czasu na naukę w domu, jednakże dobrowolnie. Należy również zaznaczyć, że do dzisiaj, pomimo bezprawności takiego działania, za brak zadania domowego wystawia się uczniom i uczennicom oceny niedostateczne. W związku z tym, badania wymiernych efektów zadań domowych stają się jeszcze mniej wiarygodne, jako że oceny niedostateczne automatycznie obniżały niewykonującym zadań osobom średnią ocen – czynnik, za pomocą którego mierzono efektywność prac domowych.

Nawet jeśli założymy, że zadania domowe przynoszą wymierne efekty w postaci lepszych wyników w nauce, tj. lepszych ocen, wyników w testach, to nie możemy stwierdzić, że uczeń w ten sposób poszerzył swoją wiedzę, zrozumienie, czy zainteresował się tematem. To, że ktoś nauczył się schematycznego rozwiązywania zadań z matematyki, chemii czy części gramatycznej języka polskiego nie oznacza, że wie co robi i do czego jest to potrzebne.

Wiedza o tym, do czego przydadzą nam się tematy nauczane w szkole, traktowana jest jak tabu. Jako humanista wielokrotnie pytałem swoje nauczycielki matematyki, do czego w dorosłym życiu przydadzą mi się ciągi, zaawansowane wyrażenia algebraiczne czy funkcje. Oczywiście odpowiedzi nigdy nie otrzymałem, przez co nie widziałem rzeczywistego sensu nauki tego przedmiotu. Mało którzy nauczyciele i nauczycielki mówią o praktycznym zastosowaniu zagadnień lekcyjnych i pytają swoich uczniów i uczennice, czy rozumieją temat lekcyjny w sposób pełny. Uczniowie i uczennice nie widzą powodu do wykonywania zadań domowych, nie widzą powodu do uczenia się danego przedmiotu. Jako jednostki lubimy robić to, co rozumiemy, o czym wiemy, że będzie nam przydatne i funkcjonalne.

Nawet, gdybyśmy uznali standaryzowane testy jako słuszne i dobre, a sposób prowadzenia badań nad zadaniami jako prawidłowy, to nadal wyniki nie są w tej kwestii jednoznaczne. Harris Cooper, neuronaukowiec ze Stanów Zjednoczonych, w 1998 r. przeprowadził badanie2 na grupie uczniów i uczennic ze wszystkich etapów nauczania. Wyniki jasno pokazały, że w przypadku młodszych dzieci wykonywanie zadań domowych miało negatywny lub neutralny stosunek. Dopiero w klasach najwyższych zauważono pozytywną korelację. Widać więc, że nawet badania oparte na złej metodzie i założeniu, nie stwierdzają, że zadania domowe w aktualnej formie przynoszą pozytywne skutki.

Musimy stwierdzić jasno, że testy, które opierają się na odpowiedziach jednokrotnego, a nawet wielokrotnego wyboru, nie sprawdzają rzeczywistej wiedzy i umiejętności. Sprawdzają to, co zdążyliśmy zapamiętać poprzedniej nocy. Nie sprawdzają praktycznej umiejętności wykorzystywania wiedzy, poruszania się w jej obrębie, aktywnego wykorzystywania i działania w związku z przyswojonym materiałem. Bezmyślnym jest uczenie się czegokolwiek na pamięć, bez wizji wykorzystywania tego w przyszłości. To strata zasobów czasowych, powodująca frustrację wśród dzieci i młodzieży. Zamiast zachęcać do dalszej nauki, skutkuje efektem odwrotnym od zamierzonego.

Głosy za – argumenty

Pomimo wszystko, mamy dzisiaj ogromny odsetek osób, które uważają zadania domowe za potrzebne i konieczne. Aspekt pomocy dydaktycznej dla uczniów to główny argument za zadaniami domowymi. Został on rozpatrzony we wcześniejszej części tekstu, nie będę się więc ponownie do niego odnosić.

Wiele osób uważa również, że zadania domowe ćwiczą sumienność, obowiązkowość, charakter oraz naukę efektywnego zarządzania czasem. Zacznijmy od tego, że wszystkie te cechy można ćwiczyć również na wiele innych sposobów. Życie osoby uczącej się i tak pełne jest zajęć. “Etat” szkolny, nauka na sprawdziany i kartkówki, rodzina, koledzy i koleżanki, nierzadko wiele zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych itp. To również uczy obowiązkowości, sumienności i zmusza do efektywnego zarządzania czasem. Powinniśmy uczyć dzieci i młodzież rozwijania tych cech w sposób naturalny. Ćwiczenie ich poprzez zadania domowe w aktualnej formie jest bezproduktywne. Cechy takie jak obowiązkowość, czy zarządzanie czasem, bezpośrednio związane są również z wiekiem i stopniem rozwoju człowieka. Oczywistym jest, że z planowaniem i sumiennością lepiej poradzi sobie osoba starsza, niż np. 7-latek. Dzieci, podobnie jak dorośli, lepiej radzą sobie z rzeczami, na które mają rzeczywisty wpływ, i których rzeczywiście pragną lub potrzebują. Zadania domowe tworzą pewien paradoks – zarządzamy czymś, co nie jest nam potrzebne. Ćwiczymy sumienność i obowiązkowość w czymś, co nie jest nam potrzebne. Ćwiczymy zatem sumienne marnowanie czasu.

Jak to rozwiązać?

Czy zadania domowe powinny zniknąć całkowicie? Moim zdaniem nie. Powinniśmy doprowadzić do fundamentalnej zmiany w ich rozumieniu. Zadania domowe powinny wspierać możliwość nauki, rozwijanie zainteresowań. Powinny także przynosić wymierne efekty w nauczaniu i wykorzystywaniu wiedzy i umiejętności.

Zamiast na schematycznych i rutynowych zadaniach domowych, powinniśmy skupić się na jak najlepszym przekazaniu materiału na lekcji, szczególnie w ujęciu praktycznym. Wtedy zwiększamy szanse zainteresowania ucznia i uczennicy. Zadania domowe mogą być rzeczywiście pomocne, a nawet ciekawe, o ile zmienimy ich formę. Zadaniem domowym może być na przykład przeczytanie kilkunastu stron interesującej dla ucznia i uczennicy książki, artykułu, analizy czy raportu i opowiedzenie o tym na forum klasy. W tym wypadku dajemy możliwość kontaktu z interesującymi uczniów i uczennice treściami, jednocześnie kształtując chęć do czytania. Rozwijamy młodych ludzi na polu przez nich wybranym, a także zachęcamy do dalszego rozwijania swoich zainteresowań.

Dobrym pomysłem są również długoterminowe projekty, badania czy analizy – mogą to być domowe eksperymenty biologiczne czy chemiczne. Uczniowie i uczennice będą wykonywać je chętniej, bo nie będą zmuszeni do siedzenia w książkach, a wiedzę będą mogli przyswoić w sposób praktyczny. Dodatkowym pozytywnym aspektem byłoby wskazanie – zamiast konkretnego eksperymentu czy badania – zakresu kilkunastu zadań do wyboru. Dzięki temu, każda osoba wybierze to, co wydaje jej się najciekawsze, a dalej pozostanie w obrębie wymagań edukacyjnych i podstawy programowej.

W przypadku matematyki powinniśmy skupić się przede wszystkim na tym, aby uczniowie i uczennice rozumieli jakie zadania wykonują. Na czym one polegają, skąd się biorą? Jakie jest ich ujęcie praktyczne? Wtedy zadania domowe staną się niepotrzebne, bo uczeń, który materiał rozumie i przećwiczy go na lekcji, nie potrzebuje wykonywać schematycznych zadań w domu.

Reasumując – powinniśmy się skupić na rozwijaniu zainteresowania nauką. Stworzyć sytuację, w której jednostka sama będzie chciała zajmować się nią w domu i na lekcji, bo będzie jej się to wydawać ciekawe i potrzebne. Nie osiągniemy oczywiście stuprocentowej wygranej, bo uczniowie i uczennice mają różne zainteresowania, często niezwiązane z przedmiotami szkolnymi, ale to dobrze. W dalszym ciągu możemy wspierać ich w rozwoju i zainteresowaniu daną tematyką. Możemy wskazywać, że każda droga, która prowadzi do poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz umiejętności, jest dobra i potrzebna.

System edukacji powinien opierać się na nauce krytycznego i kreatywnego myślenia, podejmowaniu samodzielnych działań i akcji. Nie na schematach, rutynach, jednostajnym i jednakowym myśleniu. Rozwiązaniem mogą być również wycieczki edukacyjne, wyjścia, projekcje filmowe, zapraszanie gości np. podróżników, lokalnych artystów, osób pracujących w różnych zawodach. Nie na zasadzie przyjścia i opowiedzenia o tym, gdzie i jak pracuje dana osoba, lecz na zasadzie ciekawych wykładów i prelekcji, które wniosą więcej do życia osoby uczącej się. Nauczą elementów podstawy programowej, ale w sposób interaktywny i ciekawy.

Konkluzja jest dość prosta – zadania domowe w aktualnej formie są złe, ale same w sobie nie muszą takie być. Mogą nieść ogromny wpływ i możliwości dla ucznia, pod warunkiem, że dokonamy ich reformy.

Kto może wprowadzić zmiany?

Sytuację należy rozpatrywać dwutorowo – od strony rozwiązań oddolnych i odgórnych. W przypadku tych pierwszych – zmiany mogą zostać wprowadzone już dzisiaj, a ich zrealizowanie nie wymaga zmian legislacyjnych. Wystarczy, żeby nauczyciele i nauczycielki przestali zadawać zadania domowe w aktualnej formie i zastąpili je zadaniami twórczymi i kreatywnymi, rozszerzającymi kompetencje uczniów i uczennic w rzeczywisty sposób. Działania takie może podjąć również cała szkoła wykreślając ze statutów szkolnych zadania domowe jako jedną z form sprawdzania wiedzy i umiejętności. Brak zadań domowych w statucie realizuje sprawę przynajmniej częściowo, ponieważ zakazane będzie ich ocenianie. Spowoduje to brak istnienia mechanizmów umożliwiających egzekwowanie ich wykonywania – skoro nie są one określone w statucie, nie można egzekwować kar za ich niewykonanie.

Rozwiązaniem odgórnym mogłyby stać się przede wszystkim opinie i stanowiska Kuratorów i Kuratorek Oświaty. Niestety nastawienie Kuratoriów w większości województw jest obecnie zgoła odmienne. Po co stanowiska i opinie Kuratorów_ek? Są to organy nadzoru pedagogicznego, które pełnią ważną rolę w działaniu szkół, szczególnie pod kątem merytorycznym i prawnym, a ich działania spotykają się z uzasadnionym prawnie posłuchem.

Pełna i rzeczywista zmiana mogłaby nastąpić poprzez zmianę obowiązującego prawa – z inicjatywy MEiN (poprzez całą Radę Ministrów), obywateli lub innych podmiotów posiadających inicjatywę ustawodawczą. Jednym z rozwiązań mogłoby być wpisanie zasad określających warunki, formy i sposoby zadawania zadań domowych. Natomiast pierwszym krokiem powinny być zalecenia i stanowisko wydane przez MEiN w tej sprawie, czego niestety nie powinniśmy spodziewać się podczas aktualnych rządów.

Najważniejsze jest to, aby zmieniła się świadomość społeczna w tej kwestii. Zalecenia organów ustawowych lub władzy nic nie zmienią, jeśli pozostanie w nas przeświadczenie o pozytywnych skutkach wynikających z odrabiania zadań domowych. W tym rola progresywnego grona pedagogicznego, rozmów z rodzicami, różnego rodzaju warsztatów, szkoleń czy spotkań.

Im szybciej, tym lepiej. Byleby uczniowie i uczennice zaczęli zajmować się czymś, co przyniesie im rozwój kompetencji, zainteresowanie tematem, a także będzie budować ich kreatywność i podejmowanie własnej inicjatywy.

Przypisy

1Sandra L. Hofferth, John F. Sandberg, How American Children SPend Their Time, „Journal of Marriage and Family” 63/200

2Przeczytacie o tym tutaj lub w książce „Mit Pracy Domowej” Alfie Kohn.