POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI VARIA POSNANIA

Podawane Fundacji Varia Posnania dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

1. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Varia Posnania z siedzibą w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 61-895, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000965697, zwana dalej „Fundacją” lub „Administratorem”.

2. Forma kontaktu oraz Inspektor Ochrony Danych (IOD).

Fundacja może powołać Inspektora Danych Osobowych (IOD), a – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – jest do tego zobligowana.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych sugerowaną formą kontaktu jest poczta elektroniczna pod adresem: fundacja@variaposnania.pl.

3. Kategorie, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację w celach związanych z działalnością statutową, mając na uwadze misję, cele i formy działania Fundacji oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i następującej podstawie prawnej:

– W celu informowania o działalności Fundacji – imię, nazwisko, płeć, adres, adres e-mail, telefon; Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

– W celu prezentacji i poszerzania składu członków i członkiń Zespołu Fundacji, w tym Zarządu i Rady Fundacji – imię, nazwisko, PESEL, płeć, adres, adres e-mail, telefon, data urodzenia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe; Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

– W celu rekrutacji na stanowiska pracy oferowane przez Fundację – imię, nazwisko, PESEL, płeć, adres, adres e-mail, telefon, data urodzenia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe; Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

– W celu prowadzenia rekrutacji i przyjęcia na wolontariat w Fundacji – Imię, nazwisko, PESEL, płeć, adres, adres e-mail, telefon, data urodzenia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe; Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

– W celu zbierania podpisów pod stanowiskami, petycjami oraz inicjatywami zgodnymi ze statutową działalnością Fundacji – imię, nazwisko, PESEL, adres, adres e-mail; Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

– W celu wystawiania faktur oraz innych dokumentów księgowych związanych z funkcjonowaniem Fundacji – imię, nazwisko, firma, PESEL, NIP, REGON, adres, adres e-mail, telefon, nr rachunku bankowego; Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wprost z zawartej między stronami umowy.

– W celu księgowym, archiwalnym i dowodowym oraz w zakresie ustalania, dochodzenia lub ochrony roszczeń – imię, nazwisko, firma, PESEL, NIP, REGON, adres, adres e-mail, telefon, nr rachunku bankowego, kwota wpłaconej darowizny; Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

– W celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztową – imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon; Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

4. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby osoby podające dane osobowe, uczestniczące w działaniach Fundacji, podpisujące dokumenty związane z funkcjonowaniem Fundacji, czy też akceptujące niezbędne regulaminy, były świadome i zostały wyczerpująco poinformowane o przysługujących im prawach i obowiązkach.

W przypadkach udzielenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, osoby podające dane osobowe mogą wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie i w dowolnej, jednakże wyraźnie zakomunikowanej Administratorowi, formie.

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Administrator zaprzestanie ich przetwarzania niezwłocznie po uzyskaniu takiego żądania, o ile nie będzie miał prawa do dalszego ich przetwarzania na innej podstawie prawnej niż udzielona zgoda.

5. Wymóg podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest w większości przypadków dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w całości lub niektórych z nich może uniemożliwiać́ lub utrudnić cel, w jakim osoby podające dane zamierzały wesprzeć działalność Fundacji, nawiązać kontakt lub współpracę.

W związku z powyższym, aby móc realizować cele określone w pkt. 3 należy podać niezbędne dane tam określone. Nie zawsze będą to wszystkie dane wymienione w pkt. 3, a ich zakres będzie limitowany zasadą minimalizmu i konieczności posiadania przez Fundację poszczególnych danych osobowych.

6. Czas przechowywania danych osobowych oraz uprawnienia.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

7. Osoby podające dane osobowe mają zawsze prawo żądania od Administratora:

– dostępu do danych osobowych,

– ich sprostowania,

– usunięcia,

– ograniczenia przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub

– przeniesienia danych osobowych.

Powyższe żądania mogą zostać wysłane w dowolnej formie na adresy Administratora wskazane w pkt. 1 lub 2.

Administrator uświadamia jednak, że wyżej wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach Fundacja może zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia.

W przypadku prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Administrator wyjaśnia, że w każdej chwili przysługuje prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zostały one wymienione w punkcie 3) w związku ze szczególną sytuacją osób podających dane. Administrator może jednak, zgodnie z przepisami prawa, odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności osób podających dane lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych i profilowanie.

Dane osobowe mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego przetwarzania danych również w celu profilowania, to jest budowania analiz i prognoz dotyczących osoby, której dane dotyczą w oparciu o zgromadzone dane osobowe.

Profilowanie związane jest z aktywnością osób podających dane w ramach działań statutowych Fundacji i może być zastosowane w każdym możliwym jej aspekcie. Pozwala ono na podejmowanie skutecznych i celowych działań nakierowanych bezpośrednio na zakres aktywności osób podających dane minimalizując interakcję w obszarach poza ich zainteresowaniem.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych może polegać na personalizacji dostarczanych treści oraz, w niektórych przypadkach, przypisaniu kategorii osoby do profilu użytkownika.

9. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim.

Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom wybranym przez Administratora na podstawie pisemnej umowy o powierzenie danych osobowych, w celach wymienionych w niniejszej Polityce prywatności i w zakresie nieprzekraczającym wskazanego w niniejszej Polityce prywatności, a także w sposób określony przepisami prawa.

Dane mogą być również przekazywane fundacjom, stowarzyszeniom i organizacjom o podobnym lub zbliżonym profilu działalności do Fundacji.

Dane mogą zostać powierzone do przetwarzania także podmiotom, z których usług Fundacja korzysta w związku z ich przetwarzaniem, w szczególności dostawcom usług IT, usług księgowych lub prawnych – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. Dane osobowe mogą być również przekazane uprawnionym organom państwowym w przypadkach przewidzianych prawem.

Poza przypadkami wymienionymi powyżej, wszelkie dane osobowe są poufne i w żadnym wypadku, ani w żadnej formie, nie będą ujawniane bądź przekazywane innym podmiotom.

10. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

Dane osobowe nie będą, co do zasady, przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W przypadku jednak potrzeby przekazania danych osobowych do państw trzecich, które według Komisji Europejskiej nie spełniają minimalnych warunków ochrony danych osobowych, informujemy, że dane osobowe mogą zostać przekazywane dopiero po uzyskaniu odrębnej i dobrowolnej zgody osób podających dane na tego typu działanie.

Mając na uwadze ryzyko idące za przekazaniem danych osobowych zgodnie z ust. 2 powyżej należy wziąć pod uwagę, że Fundacja nie jest w stanie zagwarantować odpowiedniej ochrony danych osobowych w przypadkach ich przekazania do państw trzecich.

11. Prawo do wniesienia skargi.

W przypadku gdy osoby podające dane uznają, że dane osobowe zostały zagrożone, naruszone lub są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, osoby te mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Cookies.

Fundacja na swojej stronie internetowej, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika.

Korzystanie ze strony www Fundacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.

Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji swojej przeglądarki internetowej. W przypadku jednak skorzystania z tej opcji, korzystanie ze strony www Fundacji będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

– publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,

– informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika/użytkowniczki,

– informacje o przeglądarce użytkownika/użytkowniczki,

– odwiedzane przez użytkownika/użytkowniczkę strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

Pliki Cookies co do zasady nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową. Na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości – mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Fundacja wykorzystuje m.in. następujące pliki Cookies:

– pliki sesyjne – są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej

– przeglądarki, zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia,

– pliki trwałe – są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania, zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika.

Pliki Cookies wykorzystywane są m.in. w celu:

– dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony,

– tworzenia statystyk, których celem jest ustalenie, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej.

13. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 11 kwietnia 2022 r.