Maturalne Q&A

Zbliża się czas egzaminów maturalnych, dlatego chcielibyśmy przygotować Was jak najlepiej do tego ważnego wydarzenia. Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje na temat terminów egzaminów, zasad dotyczących stroju, niezbędnego wyposażenia oraz procedur związanych z unieważnieniem egzaminu i odwołaniami.

1) Kalendarium:
 a) Termin główny – egzaminy odbywające się w maju, co do zasady dotyczą wszystkich zdających.
 b) Termin dodatkowy – egzaminy odbywają się w czerwcu, szczególne przypadki losowe lub zdrowotne udokumentowane i zawnioskowane przez absolwenta lub rodziców niepełnoletniego absolwenta do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny, taki wniosek jest przekazywany do dyrektora OKE, który wydaje ostateczne rozstrzygnięcie w ciągu dwóch dni.
 c) Termin poprawkowy – egzaminy poprawkowe odbywają się w sierpniu i są przeznaczone dla osób, którym nie udało się uzyskać 30% z któregokolwiek z obowiązkowych dla nich przedmiotów.

2) Strój na maturę : W dniu egzaminu maturalnego maturzysta jako absolwent szkoły nie jest już uczniem, nie obowiązuje go zatem statut szkoły, reguluje ubiór obowiązujący w szkole ( na podstawie art. 99 pkt 3 Prawa oświatowego, a związane z tą kwestią przepisy, które budzą Wasze zastrzeżenia powinny być zgłaszane do kuratorium oświaty). Osoby podchodzące do egzaminu maturalnego nie muszą wypełniać żadnych obowiązków narzuconych przez szkołę i nie mogą ich spotkać żadne związane z tym konsekwencje. Nikt nie może odmówić osobie podejścia do egzaminu maturalnego na podstawie ubioru. Nie niesie to za sobą żadnych konsekwencji, bowiem wynik egzaminu maturalnego jest niezależną oceną wyłącznie wiedzy i umiejętności zdającego, a nie jego wyglądu albo jego stosowności do sytuacji. Strój powinien być przede wszystkim wygodny, napisanie egzaminu trwającego niekiedy ponad trzy godziny w stresie nie powinno być dodatkowo obciążone niekomfortowym ubraniem.

3) Wyposażenie na egzaminie maturalnym (formuła 2023):
 Niezależnie od zdawanego przedmiotu każdy musi mieć ze sobą długopis bądź pióro z czarnym tuszem (lepszy będzie jednak długopis), dodatkowo zależnie od przedmiotu absolwent musi mieć (wybrane przedmioty poniżej):
 - chemia/fizyka – linijka, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – przedmioty zapewnia zdający lub szkoła, poza wzorami, które są zapewniane przez szkołę
 - biologia – linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – przedmioty zapewnia zdający lub szkoła, poza wzorami, które są zapewniane przez szkołę
 - geografia – linijka oraz kalkulator prosty, dodatkowo absolwent może mieć lupę – przedmioty zapewnia zdający lub szkoła
 - informatyka – kalkulator prosty – przedmioty zapewnia zdający lub szkoła
 - matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki – – przedmioty zapewnia zdający lub szkoła, poza wzorami, które są zapewniane przez szkołę
 -język białoruski/litewski/ukraiński/kaszubski/łemkowski/łaciński- słowniki do odpowiedniego języka zapewnia szkoła (1 na 25 osób)

W przypadku informacji: przedmioty zapewnia szkoła lub zdający, dyrektor szkoły uprzednio informuje zdających czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne. Jeżeli przedmioty są zapewniane obligatoryjnie przez szkołę, nie może ona wymagać od osoby zdającej, aby przyniosła ona swoje przedmioty.
Na egzamin maturalny można także wnieść butelkę z wodą bez etykiety.

Jeśli uczeń stale zażywa leki bądź korzysta z aparatury medycznej ma możliwość posiadania ich podczas egzaminu.
Osoby cudzoziemcze lub osoby, które mają trudności adaptacyjne w związku z wcześniejszym kształceniem za granicą mogą podczas egzaminu korzystać z słownika dwujęzycznego (język polski – język rodzimy zdającego i język rodzimy zdającego – język polski) w wersji papierowej lub elektronicznej.
Osoby niesłyszące mogą korzystać ze słownika języka polskiego oraz słownika wyrazów obcych.
Osoby słabosłyszące mogą korzystać w trakcie egzaminu z języka obcego nowożytnego z odtwarzacza płyt CD ze słuchawkami (jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane).
Osoby niewidome i słabowidzące mogą korzystać ze sprzętu i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu)

4) Kształcenie specjalne i dostosowanie warunków: Ustawa o systemie oświaty: 
Zgodnie z art. 44zzr. ust. 1 ustawy o systemie oświaty „uczeń lub absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić do (…)egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia” Wiąże się z tym:

  • dostosowanie arkuszy do specjalnych potrzeb ucznia;
  • zapewnienie obecności nauczyciela wspomagającego odpowiednio do zakresu i stopnia niepełnosprawności;
  • ustalenie zasad oceniania uwzględniający możliwości psychofizyczne absolwenta;
  • odpowiednie wydłużenie czasu;
  • wykorzystanie odpowiedniego sprzętu.

Rada pedagogiczna wskazuje odpowiednie dostosowanie warunków dla ucznia, natomiast dyrektor lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje absolwenta albo jego rodzica o wybranych dostosowaniach warunków, absolwent albo jego rodzice, składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od dyrektora.
Miejsce odbywania egzaminu – stan zdrowia lub niepełnosprawność mogą być powodem złożenia przez ucznia wniosku o przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła. Wniosek taki może być złożony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z osobą, której dotyczą te powody (rodzice/opiekun prawny w przypadku gdy osoba jest niepełnoletnia) lub przez samego zdającego nie później niż na 2 miesiące przed egzaminem, w uzasadnionych przypadkach może to być termin późniejszy.
Zwolnienie z egzaminu ustnego – osoby nie posługujące się mową oraz niesłyszące są zwolnione z części ustnej egzaminu maturalnego Wydłużony czas na egzaminie jest jedną z form specjalnego kształcenia, aby uzyskać taką możliwość uczeń, absolwent bądź rodzic przedkłada opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz ze złożeniem deklaracji maturalnej. Wymiar wydłużonego czasu jest uzależniony od przedmiotu oraz od grupy uprawnionej do takiego wydłużenia.
Szczegółowe informacje: https://bip.cke.gov.pl/artykul/258/1784/harmonogram-komunikaty-i-informacje-w-2024-r

5) Przerwanie i unieważnienie egzaminu: Kiedy przez członka komisji zostanie zauważone, że absolwent niesamodzielnie rozwiązuje zadania, posiada na sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjne lub przedmioty spoza listy materiałów dozwolonych lub zakłóca prawidłowy przebieg przeprowadzenia egzaminu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa takiej osobie egzamin i go unieważnia.
Do unieważnienie egzaminu może dojść również na etapie sprawdzania, jeśli zostanie zauważone, że praca nie została wykonana samodzielnie i sprawdzający zauważy jednakowe sformułowania jak w pracy innego z absolwentów. Absolwent po uzyskaniu informacji o podejrzeniu niesamodzielnego wykonywania pracy może wnieść o wgląd do dokumentacji i złożyć wyjaśnienia. Po przekazaniu informacji o unieważnieniu uczeń może wnieść zastrzeżenia do dyrektora CKE w ciągu 3 dni od otrzymaniu informacji. Rozstrzygnięcie dyrektora CKE jest ostateczne i musi zostać przekazane absolwentowi lub jego rodzicom.

6) Naruszenie przepisów dotyczących przeprowadzenia egzaminu: Zastrzeżenie absolwent lub jego rodzic może wnieść do dyrektora OKE jeśli uzna, że zostały naruszone przepisy dotyczące przeprowadzenia egzaminu. Dyrektor OKE zobowiązany jest do odebrania wyjaśnień od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, po niezadawalającym rozstrzygnięciu dyrektora OKE absolwentowi lub jego rodzicowi przysługuje zastrzeżenie do tego rozstrzygnięcia, które należy skierować za pośrednictwem dyrektora OKE do dyrektora CKE. Jeśli dyrektor CKE uzna zastrzeżenia za istotne może dojść do unieważnienia egzaminu maturalnego i zarządzenia ponownego jego przeprowadzenia. Unieważnienie może być ogólne, dotyczące szkoły, bądź konkretnych osób. W przypadku zagubienia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych unieważnia się egzamin z danego przedmiotu i wyznacza termin jego ponownego przeprowadzenia.

7) Wyniki:
 a) Zdanie egzaminu maturalnego, absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości w przypadku, gdy ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów oraz jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym zdobył minimum 30%.
 b) Absolwent nie zdał egzaminu z jednego z obowiązkowych przedmiotów w części ustnej lub pisemnej lub jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym – absolwent po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu maturalnego w ciągu 7 dni musi złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.
 c) Niezdanie egzaminu maturalnego:
Absolwent nie zdał egzaminu z więcej niż jednego z obowiązkowych przedmiotów w części ustnej lub pisemnej lub jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub nie zdał egzaminu poprawkowego.
 - Z przedmiotów obowiązkowych – w takiej sytuacji absolwent może podejść do egzaminu ponownie z przedmiotów, których nie zdał, obowiązują go przepisy 
z roku, w którym mógł zdawać egzamin po raz pierwszy, ma taką możliwość w okresie 5 lat od pierwszego podejścia do egzaminu
 - z przedmiotu dodatkowego – w takiej sytuacji absolwent może podejść do egzaminu ponownie z przedmiotów, których nie zdał, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego, ma taką możliwość w okresie 5 lat od pierwszego podejścia do egzaminu Po upływie 5 lat absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego może ponownie podejść do zdawania egzaminu, jednakże już tylko w pełnym zakresie i zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, kiedy ponownie podchodzi do tego egzaminu.
😎 Wgląd do pracy i odwołanie:
Absolwent lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy w terminie 6 miesięcy od wydanie świadectwa dojrzałości lub informacji o wynikach egzaminu maturalnego. Takiego wglądu dokonuje się w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora OKE. W trakcie wglądu osoby wglądające powinny być zapoznane z zasadami oceniania egzaminu, mogą również sporządzać własne notatki bądź fotografować pracę.
W przypadku zauważenia nieścisłości, osoby wglądające do pracy mogą złożyć wniosek w ciągu dwóch dni od dokonania wglądu o weryfikacje sumy punktów. Do wniosku należy załączyć odpowiednie uzasadnienie. Weryfikacja punktów jest wykonywana przez innego egzaminatora i następuje w terminie 7 dni od otrzymania takiego wniosku .
Dyrektor OKE musi poinformować zainteresowanych w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku o wyniku weryfikacji.
W przypadku, kiedy w wyniku weryfikacji punktów suma punktów została podwyższona – dyrektor OKE wydaje świadectwo dojrzałości, jeśli wcześniej uczniowi została przekazana jedynie informacja o wynikach (nie zdobył wymaganych 30% z jednego z obowiązkowych przedmiotów lub z dodatkowego przedmiotu) lub anuluje dotychczasowe świadectwo dojrzałości wraz z aneksami i wydaje nowe świadectwo dojrzałości,
Odwołanie od weryfikacji punktów
Absolwent może wnieść odwołanie od weryfikacji punktów do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego za pośrednictwem dyrektora OKE w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wyniku przeprowadzonej weryfikacji.
W odwołaniu należy wskazać zadanie/a, co do którego nie zgadza się z przyznaną ilością punktów wraz z uzasadnieniem merytorycznej poprawności wykonania zadania oraz spełnienia warunków z polecenia.
 a) Dyrektor może dokonać auto rewizji i jeśli uzna odwołanie za zasadne w całości sam może ustalić nowy wynik w terminie 7 dniu od otrzymania odwołania.
 b) Dyrektor OKE uznaje odwołanie za zasadne tylko w części, wówczas przekazuje takie odwołanie do dyrektora CKE, informując jednocześnie absolwenta o przekazaniu.
Odwołanie trafia do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego w celu rozpatrzenie odwołania w części nieuwzględnionej przed dyrektora OKE rozwiązania zadania. Na rozpatrzenie odwołania Kolegium ma 21 dni, z możliwością jednokrotnego przedłużenia o 7 dni. Informacje o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem powinna być niezwłocznie przekazana absolwentowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *