Rainbow Friday on 28.10!

This year we want to help you celebrate this day safely – legally and without unlawful bans. Below, we discuss in a few paragraphs the legal basis on which you can celebrate this day.

 • According to Article 54 of the Constitution of the Republic of Poland, everyone is guaranteed the freedom to express views and to obtain and disseminate information, and all censorship is prohibited. Only views inciting hatred, symbolising views such as Nazism, fascism, etc. may be prohibited. Furthermore – according to Articles 12 and 13 of the Convention on the Rights of the Child – children have the right to hold their own views and express them freely.

 • No one has the right to prohibit the manifestation of their views through appearance, dress and words. A day such as Rainbow Friday is intended to raise public awareness of tolerance, love and acceptance – there is no rationale for banning demonstrations on this day.

Unfortunately, some education staff are trying to put the brakes on – variously expressed – demonstrations on this Friday, perhaps disguising this under the guise of offending religious feelings, the apolitical nature of the school, etc.

 • Manifesting one’s views, professing genuine tolerance and acceptance, is not an offence to religious feelings. Many schools have provisions in their statutes for educating young people in tolerance, acceptance, respect for others, etc. – These provisions are numerous and often take different forms, but at the same time they represent the same range of meaning. It would therefore be a contradiction in terms if schools were to prohibit something that is in line with their statutes.

 • The Constitution is on our side, as is the Convention on the Rights of the Child, don’t be afraid, demonstrate – and if you have problems – contact us directly at twojeprawa@variaposnania.pl and tvoiprava@variaposnania.pl we provide support for legal interventions and dispel doubts about the legal aspects of Rainbow Friday. If necessary, we will write a letter to the school informing them of their rights in this regard. We can also intervene at the level of the governing body. Of course, we also accept anonymous reports.

  Please note that when organising events, lectures or information campaigns, you may need to obtain permission from the school management. If you have any doubts about the activities you are planning, we will be happy to answer them at the email addresses indicated.

  Are you planning something for the day? Let us know!!! Our team would love to meet with you to show the world how you are creating an equal and safe school.

Попереду ще один навчальний рік, сповнений випробувань для учнівських рад та шкільних волонтерських клубів!

Під час червневої зустрічі з СУ ми були здивовані кількістю запитань щодо правових умов діяльності учнівських рад та шкільних волонтерських клубів.

Тож ми вирішили зустрітися знову, щоб розвіяти ваші сумніви та надати енергії для дій у новому навчальному році!

Зустрічаємося 27 жовтня о 17:30 в Культурному інкубаторі Pireus (Głogowska 35). Буде що поїсти і випити, але головне, щоб ти був!

Подати заявку можуть учнівські ради, шкільні волонтерські клуби, їх опікуни та батьківські ради.

Подати зараз!

Фінансується з бюджету міста Познань.

Another challenging school year for student councils and school volunteer circles lies ahead!

During the Student Councils meeting in June, we were surprised by the number of questions about the legal framework for student councils and school volunteer circles.

We have therefore decided to meet again to dispel your doubts and give you energy for action in the new school year!

Let’s meet on 27 October at 5:30 p.m. at the Pireus Cultural Incubator (Głogowska 35). There will be something to eat and drink, but the most important thing is to be there and to be you!

Student councils, school volunteer circles their guardians and chaperones, as well as parent councils can apply.

Apply now!

Funded from the budget of the City of Poznań.

100 pytań o samorządy uczniowskie i szkolne koła wolontariatu


Przed nami kolejny rok szkolny pełen wyzwań dla samorządów uczniowskich i szkolnych kół wolontariatu!

Podczas spotkania z SU w czerwcu zaskoczyła nas liczba pytań o prawne uwarunkowania działania samorządów uczniowskich i szkolnych kół wolontariatu.

Postanowiliśmy zatem spotkać się raz jeszcze, aby rozwiać wasze wątpliwości i dać energię do działania w nowym roku szkolnym!

Spotkajmy się 27 października o 17:30 w Inkubatorze Kultury Pireus (Głogowska 35). Będzie coś do jedzenia i picia, jednak najważniejsze abyście byli i były wy!

Zgłosić mogą się samorządy uczniowskie, szkolne koła wolontariatu ich opiekunowie i opiekunki, a także rady rodziców.

Zgłoś się teraz!

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.

07-09 жовтня делегація фонду взяла участь у тренінгу, організованому Британською Радою та Польською радою молодіжних організацій «PROM». Метою тренінгових семінарів було навчити учасників нових компетенцій лідера. Під час заходу наші волонтери відвідали Посольство Великої Британії та навчальний центр поблизу Варшави. Вони мали приємність зустрітися з активістами, молодіжними радниками та представниками молодіжних сеймиків з усієї країни. Наша команда повернулася з новими навичками та досвідом, а також цінними контактами.

On 07-09 October, a delegation from our foundation took part in a training organised by the British Council and the Polish Council of Youth Organisations , “PROM”. The coaching workshop was aimed at developing new leadership competences in the participants. During the event, our volunteers visited the British Embassy and a training centre near Warsaw. They had the pleasure of meeting activists, youth councillors and representatives of youth assemblies from all over the country. Our team returned equipped with new skills and experiences, as well as valuable contacts.

Warsztaty #StrongerTogether


W dniach 07-09 października delegacja fundacji wzięła udział w szkoleniu organizowanym przez British Council i Polską Radę Organizacji Młodzieżowych ,,PROM”. Warsztaty o charakterze coachingowym miały na celu wykształcenie w uczestniczących nowych kompetencji lidera. W trakcie wydarzenia, nasi wolontariusze odwiedzili Ambasadę Brytyjską oraz ośrodek szkoleniowy pod Warszawą. Mieli przyjemność poznać aktywistów, młodzieżowych radnych i przedstawicieli młodzieżowych sejmików z całego kraju. Nasza reprezentacja wróciła wyposażona w nowe umiejętności i doświadczenia, a także wartościowe kontakty.

Together with Dżungla Cafe and the Centre for Psychotherapy and Development Przestrzeń we invite you to group meetings with specialists in mental health, interpersonal relations and emotions. On 4 Mondays in October and November we will meet at the Dżungla Cafe at 32 Głogowska St. Admission is free, no registration is required.

Topics of the Blocks:

 • 10.10, g.19:30-21:30

  moderation: Agnieszka Gasperowicz, Adrianna Wolszczak-Kordulewska. Different forms of addiction, common ground. A problem of an individual that affects the entire family system.

 • 24.10, g.19:30-21:30

  moderation: Adrianna Wolszczak-Kordulewska, Ewelina Pers. Is it sadness or already depression? Discussion on the symptoms and various forms of depression.

 • 07.11, g.19:30-21:30

  moderation: Agnieszka Gasperowicz, Ewelina Pers. The language of emotions. How to read our emotions, how to use them?

 • 21.11, g.19:30-21:30

  moderation: Adrianna Wolszczak-Kordulewska, Agnieska Gasperowicz, Ewelina Pers. How to build healthy closeness in relationships and recognise signs of difficulties? Discussion on how the past translates into current problems in close relationships.

Nasza Przestrzeń


Wraz z kawiarnią Dżungla Cafe i Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju Przestrzeń zapraszamy na grupowe spotkania ze specjalistkami z zakresu zdrowia psychicznego, relacji międzyludzkich i emocji. W 4 poniedziałki października i listopada spotkamy się w Kawiarni Dżungla Cafe przy ul. Głogowskiej 32. Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy.

Tematyka Bloków:

 • 10.10, g.19:30-21:30

  prowadzenie: Agnieszka Gasperowicz, Adrianna Wolszczak-Kordulewska. Rożne postaci uzależnienia, wspólne podłoże. Problem jednostki, który wpływa na cały system rodzinny.

 • 24.10, g.19:30-21:30

  prowadzenie: Adrianna Wolszczak-Kordulewska, Ewelina Pers. To smutek czy już depresja? Dyskusja o objawach i różnych odsłonach depresji.

 • 07.11, g.19:30-21:30

  prowadzenie: Agnieszka Gasperowicz, Ewelina Pers. Język emocji. Jak odczytywać nasze emocje, jak z nich korzystać?

 • 21.11, g.19:30-21:30

  prowadzenie: Adrianna Wolszczak-Kordulewska, Agnieska Gasperowicz, Ewelina Pers. Jak budować zdrową bliskość w związkach i rozpoznawać sygnały trudności? Dyskusja o tym w jaki sposób przeszłość przekłada się na obecne problemy w bliskich relacjach.

Спільно з Dżungla Cafe та Центром психотерапії та космічного розвитку запрошуємо на групові зустрічі з фахівцями у сфері психічного здоров’я, міжособистісних стосунків та емоцій. 4 понеділки, жовтень і листопад, ми збираємося в кафе Джунгла на вул. Głogowska 32. Вхід вільний, реєстрація не потрібна.

Блокувати теми:

 • 10.10, 19:30 – 21:30

  ведуть: Агнешка Гашперович, Адріанна Вольщак-Кордулевська. Різноманітні форми залежності, спільне. Індивідуальна проблема, яка впливає на всю сімейну систему.

 • 24.10, 19:30 – 21:30

  ведуть: Адріанна Вольщак-Кордулевська, Евеліна Перс. Це сумно чи вже депресія? Обговорення симптомів та різних форм депресії.

 • 07.11, 19:30-21:30

  ведучі: Агнешка Гашперович, Евеліна Перс. Мова емоцій. Як читати наші емоції, як ними користуватися?

 • 21.11, 19:30-21:30

  ведуть: Адріанна Вольщак-Кордулевська, Аґнєска Гашперович, Евеліна Перс. Як побудувати здорову близькість у стосунках і розпізнати ознаки труднощів? Обговорення того, як минуле перетворюється на поточні проблеми в близьких стосунках.