Ogłaszamy grafik na 5 lat dla poznańskiej edukacji!

W styczniu bieżącego roku spotkaliśmy się przy Okrągłym Stole dla Poznańskiej Edukacji 2024-2029, gdzie wspólnie z osobami zaangażowanymi w edukację podjęliśmy debatę o stanie poznańskiego szkolnictwa i co można zrobić dla jego poprawy.

Teraz po 2 miesiącach intensywnych prac jesteśmy gotowi ogłosić Grafik na 5 lat dla poznańskiej edukacji! Wzięliśmy pod uwagę wszystkie cenne spostrzeżenia i kwestie, które padły w trakcie styczniowego wydarzenia i sporządziliśmy spis możliwych do wprowadzenia zmian na poziomie lokalnym, a sam grafik został już przekazany lokalnym władzom.

Zachęcamy do lektury!

Grafik jest dostępny pod poniższym linkiem:

Formularz zgłoszeniowy
Fundusz 52%

  Ogłaszamy konkurs „Fundusz 52%”!

  Weź udział w konkursie „Fundusz 52%” i zdobądź wsparcie finansowe na projekty realizowane przez dziewczyny i młode kobiety uczące się w szkołach ponadpodstawowych i podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego. Mamy dla was aż 10 grantów, każdy po 2000 zł.

  Co możecie zyskać?

  • Szansa na zdobycie dofinansowania na projekty społeczne.
  • Rozwój kompetencji społecznych i liderskich wśród dziewczyn i młodych kobiet.
  • Możliwość realizowania ambitnych projektów, które wpłyną pozytywnie na Twoje środowisko.
  • Wsparcie i mentoring od doświadczonych osób z organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
  • Możliwość promowania równych praw kobiet i ich historii w społeczeństwie obywatelskim poprzez projekty i wydarzenia.
  • Możliwość wpływania na kształtowanie przestrzeni szkolnej i lokalnej oraz wzrost poczucia samodzielności i odpowiedzialności.

  Jak wziąć udział?

  Już od marca będzie możliwe składanie wniosków, w których przedstawicie swoje pomysły na projekty mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu w szkole lub lokalnej społeczności, a także promowanie praw i historii kobiet w społeczeństwie. Projekt musi być zgodny z ideą partycypacji społecznej, demokratycznymi procedurami oraz dbałością o środowisko naturalne, która będzie dodatkowo punktowana.

  Przygotujcie dokładny opis projektu i plan działania, i złóżcie go w generatorze wniosków:

  To Wasza szansa na uczestnictwo w inspirujących projektach i zmianach!

  Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2024 roku. Dołączcie do konkursu “Fundusz 52%” i bądźcie częścią pozytywnej przemiany!

  Jeśli potrzebujecie pomocy z napisaniem wniosku lub macie pytania dotyczące konkursu, piszcie na nasz adres e–mail: konkursy@variaposnania.pl

  Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

  Wydaliśmy nową publikację!

  Chcesz dowiedzieć się więcej o zaangażowaniu społecznym? Zobacz najnowszy poradnik o wsparciu demokracji i partycypacji!

  Nasz wolontariusz – Konstiantyn Surkov przygotował poradnik o tym jak poradzić sobie w środowisku działalności społecznej. Możecie między innymi przeczytać o tym na co dzieli się tego typu praca, o dobrostanie psychicznym w aktywizmie czy o prawnych aspektach funkcjonowania NGO i CSO.

  Publikację możecie pobrać pod poniższym linkiem:

  Maturalne Q&A

  Zbliża się czas egzaminów maturalnych, dlatego chcielibyśmy przygotować Was jak najlepiej do tego ważnego wydarzenia. Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje na temat terminów egzaminów, zasad dotyczących stroju, niezbędnego wyposażenia oraz procedur związanych z unieważnieniem egzaminu i odwołaniami.

  1) Kalendarium:
   a) Termin główny – egzaminy odbywające się w maju, co do zasady dotyczą wszystkich zdających.
   b) Termin dodatkowy – egzaminy odbywają się w czerwcu, szczególne przypadki losowe lub zdrowotne udokumentowane i zawnioskowane przez absolwenta lub rodziców niepełnoletniego absolwenta do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny, taki wniosek jest przekazywany do dyrektora OKE, który wydaje ostateczne rozstrzygnięcie w ciągu dwóch dni.
   c) Termin poprawkowy – egzaminy poprawkowe odbywają się w sierpniu i są przeznaczone dla osób, którym nie udało się uzyskać 30% z któregokolwiek z obowiązkowych dla nich przedmiotów.

  2) Strój na maturę : W dniu egzaminu maturalnego maturzysta jako absolwent szkoły nie jest już uczniem, nie obowiązuje go zatem statut szkoły, reguluje ubiór obowiązujący w szkole ( na podstawie art. 99 pkt 3 Prawa oświatowego, a związane z tą kwestią przepisy, które budzą Wasze zastrzeżenia powinny być zgłaszane do kuratorium oświaty). Osoby podchodzące do egzaminu maturalnego nie muszą wypełniać żadnych obowiązków narzuconych przez szkołę i nie mogą ich spotkać żadne związane z tym konsekwencje. Nikt nie może odmówić osobie podejścia do egzaminu maturalnego na podstawie ubioru. Nie niesie to za sobą żadnych konsekwencji, bowiem wynik egzaminu maturalnego jest niezależną oceną wyłącznie wiedzy i umiejętności zdającego, a nie jego wyglądu albo jego stosowności do sytuacji. Strój powinien być przede wszystkim wygodny, napisanie egzaminu trwającego niekiedy ponad trzy godziny w stresie nie powinno być dodatkowo obciążone niekomfortowym ubraniem.

  3) Wyposażenie na egzaminie maturalnym (formuła 2023):
   Niezależnie od zdawanego przedmiotu każdy musi mieć ze sobą długopis bądź pióro z czarnym tuszem (lepszy będzie jednak długopis), dodatkowo zależnie od przedmiotu absolwent musi mieć (wybrane przedmioty poniżej):
   - chemia/fizyka – linijka, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – przedmioty zapewnia zdający lub szkoła, poza wzorami, które są zapewniane przez szkołę
   - biologia – linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – przedmioty zapewnia zdający lub szkoła, poza wzorami, które są zapewniane przez szkołę
   - geografia – linijka oraz kalkulator prosty, dodatkowo absolwent może mieć lupę – przedmioty zapewnia zdający lub szkoła
   - informatyka – kalkulator prosty – przedmioty zapewnia zdający lub szkoła
   - matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki – – przedmioty zapewnia zdający lub szkoła, poza wzorami, które są zapewniane przez szkołę
   -język białoruski/litewski/ukraiński/kaszubski/łemkowski/łaciński- słowniki do odpowiedniego języka zapewnia szkoła (1 na 25 osób)

  W przypadku informacji: przedmioty zapewnia szkoła lub zdający, dyrektor szkoły uprzednio informuje zdających czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne. Jeżeli przedmioty są zapewniane obligatoryjnie przez szkołę, nie może ona wymagać od osoby zdającej, aby przyniosła ona swoje przedmioty.
  Na egzamin maturalny można także wnieść butelkę z wodą bez etykiety.

  Jeśli uczeń stale zażywa leki bądź korzysta z aparatury medycznej ma możliwość posiadania ich podczas egzaminu.
  Osoby cudzoziemcze lub osoby, które mają trudności adaptacyjne w związku z wcześniejszym kształceniem za granicą mogą podczas egzaminu korzystać z słownika dwujęzycznego (język polski – język rodzimy zdającego i język rodzimy zdającego – język polski) w wersji papierowej lub elektronicznej.
  Osoby niesłyszące mogą korzystać ze słownika języka polskiego oraz słownika wyrazów obcych.
  Osoby słabosłyszące mogą korzystać w trakcie egzaminu z języka obcego nowożytnego z odtwarzacza płyt CD ze słuchawkami (jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane).
  Osoby niewidome i słabowidzące mogą korzystać ze sprzętu i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu)

  4) Kształcenie specjalne i dostosowanie warunków: Ustawa o systemie oświaty: 
Zgodnie z art. 44zzr. ust. 1 ustawy o systemie oświaty „uczeń lub absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić do (…)egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia” Wiąże się z tym:

  • dostosowanie arkuszy do specjalnych potrzeb ucznia;
  • zapewnienie obecności nauczyciela wspomagającego odpowiednio do zakresu i stopnia niepełnosprawności;
  • ustalenie zasad oceniania uwzględniający możliwości psychofizyczne absolwenta;
  • odpowiednie wydłużenie czasu;
  • wykorzystanie odpowiedniego sprzętu.

  Rada pedagogiczna wskazuje odpowiednie dostosowanie warunków dla ucznia, natomiast dyrektor lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje absolwenta albo jego rodzica o wybranych dostosowaniach warunków, absolwent albo jego rodzice, składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od dyrektora.
  Miejsce odbywania egzaminu – stan zdrowia lub niepełnosprawność mogą być powodem złożenia przez ucznia wniosku o przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła. Wniosek taki może być złożony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z osobą, której dotyczą te powody (rodzice/opiekun prawny w przypadku gdy osoba jest niepełnoletnia) lub przez samego zdającego nie później niż na 2 miesiące przed egzaminem, w uzasadnionych przypadkach może to być termin późniejszy.
  Zwolnienie z egzaminu ustnego – osoby nie posługujące się mową oraz niesłyszące są zwolnione z części ustnej egzaminu maturalnego Wydłużony czas na egzaminie jest jedną z form specjalnego kształcenia, aby uzyskać taką możliwość uczeń, absolwent bądź rodzic przedkłada opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz ze złożeniem deklaracji maturalnej. Wymiar wydłużonego czasu jest uzależniony od przedmiotu oraz od grupy uprawnionej do takiego wydłużenia.
  Szczegółowe informacje: https://bip.cke.gov.pl/artykul/258/1784/harmonogram-komunikaty-i-informacje-w-2024-r

  5) Przerwanie i unieważnienie egzaminu: Kiedy przez członka komisji zostanie zauważone, że absolwent niesamodzielnie rozwiązuje zadania, posiada na sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjne lub przedmioty spoza listy materiałów dozwolonych lub zakłóca prawidłowy przebieg przeprowadzenia egzaminu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa takiej osobie egzamin i go unieważnia.
  Do unieważnienie egzaminu może dojść również na etapie sprawdzania, jeśli zostanie zauważone, że praca nie została wykonana samodzielnie i sprawdzający zauważy jednakowe sformułowania jak w pracy innego z absolwentów. Absolwent po uzyskaniu informacji o podejrzeniu niesamodzielnego wykonywania pracy może wnieść o wgląd do dokumentacji i złożyć wyjaśnienia. Po przekazaniu informacji o unieważnieniu uczeń może wnieść zastrzeżenia do dyrektora CKE w ciągu 3 dni od otrzymaniu informacji. Rozstrzygnięcie dyrektora CKE jest ostateczne i musi zostać przekazane absolwentowi lub jego rodzicom.

  6) Naruszenie przepisów dotyczących przeprowadzenia egzaminu: Zastrzeżenie absolwent lub jego rodzic może wnieść do dyrektora OKE jeśli uzna, że zostały naruszone przepisy dotyczące przeprowadzenia egzaminu. Dyrektor OKE zobowiązany jest do odebrania wyjaśnień od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, po niezadawalającym rozstrzygnięciu dyrektora OKE absolwentowi lub jego rodzicowi przysługuje zastrzeżenie do tego rozstrzygnięcia, które należy skierować za pośrednictwem dyrektora OKE do dyrektora CKE. Jeśli dyrektor CKE uzna zastrzeżenia za istotne może dojść do unieważnienia egzaminu maturalnego i zarządzenia ponownego jego przeprowadzenia. Unieważnienie może być ogólne, dotyczące szkoły, bądź konkretnych osób. W przypadku zagubienia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych unieważnia się egzamin z danego przedmiotu i wyznacza termin jego ponownego przeprowadzenia.

  7) Wyniki:
   a) Zdanie egzaminu maturalnego, absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości w przypadku, gdy ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów oraz jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym zdobył minimum 30%.
   b) Absolwent nie zdał egzaminu z jednego z obowiązkowych przedmiotów w części ustnej lub pisemnej lub jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym – absolwent po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu maturalnego w ciągu 7 dni musi złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.
   c) Niezdanie egzaminu maturalnego:
  Absolwent nie zdał egzaminu z więcej niż jednego z obowiązkowych przedmiotów w części ustnej lub pisemnej lub jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub nie zdał egzaminu poprawkowego.
   - Z przedmiotów obowiązkowych – w takiej sytuacji absolwent może podejść do egzaminu ponownie z przedmiotów, których nie zdał, obowiązują go przepisy 
z roku, w którym mógł zdawać egzamin po raz pierwszy, ma taką możliwość w okresie 5 lat od pierwszego podejścia do egzaminu
   - z przedmiotu dodatkowego – w takiej sytuacji absolwent może podejść do egzaminu ponownie z przedmiotów, których nie zdał, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego, ma taką możliwość w okresie 5 lat od pierwszego podejścia do egzaminu Po upływie 5 lat absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego może ponownie podejść do zdawania egzaminu, jednakże już tylko w pełnym zakresie i zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, kiedy ponownie podchodzi do tego egzaminu.
  😎 Wgląd do pracy i odwołanie:
  Absolwent lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy w terminie 6 miesięcy od wydanie świadectwa dojrzałości lub informacji o wynikach egzaminu maturalnego. Takiego wglądu dokonuje się w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora OKE. W trakcie wglądu osoby wglądające powinny być zapoznane z zasadami oceniania egzaminu, mogą również sporządzać własne notatki bądź fotografować pracę.
  W przypadku zauważenia nieścisłości, osoby wglądające do pracy mogą złożyć wniosek w ciągu dwóch dni od dokonania wglądu o weryfikacje sumy punktów. Do wniosku należy załączyć odpowiednie uzasadnienie. Weryfikacja punktów jest wykonywana przez innego egzaminatora i następuje w terminie 7 dni od otrzymania takiego wniosku .
  Dyrektor OKE musi poinformować zainteresowanych w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku o wyniku weryfikacji.
  W przypadku, kiedy w wyniku weryfikacji punktów suma punktów została podwyższona – dyrektor OKE wydaje świadectwo dojrzałości, jeśli wcześniej uczniowi została przekazana jedynie informacja o wynikach (nie zdobył wymaganych 30% z jednego z obowiązkowych przedmiotów lub z dodatkowego przedmiotu) lub anuluje dotychczasowe świadectwo dojrzałości wraz z aneksami i wydaje nowe świadectwo dojrzałości,
  Odwołanie od weryfikacji punktów
  Absolwent może wnieść odwołanie od weryfikacji punktów do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego za pośrednictwem dyrektora OKE w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wyniku przeprowadzonej weryfikacji.
  W odwołaniu należy wskazać zadanie/a, co do którego nie zgadza się z przyznaną ilością punktów wraz z uzasadnieniem merytorycznej poprawności wykonania zadania oraz spełnienia warunków z polecenia.
   a) Dyrektor może dokonać auto rewizji i jeśli uzna odwołanie za zasadne w całości sam może ustalić nowy wynik w terminie 7 dniu od otrzymania odwołania.
   b) Dyrektor OKE uznaje odwołanie za zasadne tylko w części, wówczas przekazuje takie odwołanie do dyrektora CKE, informując jednocześnie absolwenta o przekazaniu.
  Odwołanie trafia do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego w celu rozpatrzenie odwołania w części nieuwzględnionej przed dyrektora OKE rozwiązania zadania. Na rozpatrzenie odwołania Kolegium ma 21 dni, z możliwością jednokrotnego przedłużenia o 7 dni. Informacje o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem powinna być niezwłocznie przekazana absolwentowi.

  Najnowsza publikacja o Samorządach Uczniowskich

  Chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu Samorządów Uczniowskich? Przeczytaj naszą najnowszą publikację, w której znajdziesz idee, ramy prawne oraz potrzebne wzory dokumentów.

  Aby otrzymać darmowy egzemplarz dla Twojego samorządu uczniowskiego, wystarczy, że wyślesz maila na adres fundacja@variaposnania.pl lub napiszesz do nas w prywatnej wiadomości na Instagramie @variaposnania.

  Wizualizacja wykonana przez Adama Koszalika.

  Projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

  Poznańskie zajęcia antydyskryminacyjne to ściema.

  Zumba, fitness, zajęcia językowe, coaching, filmoteka i medytacja finansowane z głośnego programu antydyskryminacyjnego firmowanego przez Radną Martę Mazurek

  Czasem wydaje mi się, że przesadzam, że w tej poznańskiej oświacie nie ma dramatu. W takich chwilach przychodzi odpowiedź na wniosek od Wydziału Oświaty z wykazem zajęć antydyskryminacyjnych w poznańskich szkołach, a w nich Zumba, zajęcia z dziennikarstwa, dodatkowe godziny matematyki i niemieckiego, fitness i coaching.

  Rzecz należy: El Dorado! Mamy w poznańskiej oświacie kasę na zajęcia z fitnessu i debaty oksfordzkie, gorzej z szafkami, próbnymi maturami i mydłem w łazienkach. W tym samym roku, w którym VI LO dostało środki na antydyskryminacyjne zajęcia z niemieckiego (xd) pobierało w najlepsze po 25 złotych od ucznia i uczennicy za napisanie próbnej matury. No ale Panie Kacprze, to inny paragraf.

  To od początku. Mamy rok 2018. Radna Mazurek bryluje w mediach. Poznań pierwszym miastem z edukacją antydyskryminacyjną. “Te zajęcia są bardzo ważne, dobrze by było, żeby również takimi warsztatami czy szkoleniami objąć rady rodziców oraz pedagogiczne – mówiła Marta Mazurek, wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania rady miasta.” Kasa płynie. Część projektów ma oczywiście słuszne nazwy pełne “Tolerancji” “Dialogu” i “Równości”. Mniej głośna jest informacja, że zajęcia są oczywiście nieobowiązkowe i mają formę dodatkowych godzin. Takie jest polskie prawo, nie śmiałbym krytykować za to Pani Radnej.

  Lata mijają, kasa płynie, sprawozdania spływają, wszyscy szczęśliwi. W tym samym czasie w szkołach uczestniczących w programie Dyrektorzy zakazują Tęczowych Piątków, prześladują młodzież za noszenie toreb i naszywek w kolorowe paski, a transpłciowe dzieciaki są systemowo wyszydzane.

  Przez 6 lat (2018-2023) Miasto wydaje na program 821 474zł, a wsparcie trafia do ponad 70 szkół. Wydział Oświaty nie potrafi określić ile wydał na większość projektów (brak danych od 2019 do 2023), ale poradziłem sobie z tym, o tym zaraz. Część zajęć z pewnością prowadzonych jest w sposób prawidłowy, sam jako maturzysta w takich uczestniczyłem, świetna sprawa. Niestety jak to często bywa – brak kontroli rodzi patologie

  SP 42 składa na przykład wniosek “Równość i różnorodność w naszym mieście”. W roku gdy otrzymuje na niego środki na stronie internetowej szkoły w zakładce “zajęcia antydyskryminacyjne” znaleźć można informację o zajęciach z Minecrafta o architekturze dawnych cywilizacji. Na końcu posta przedstawiam listę wątpliwych samą nazwą projektów zatwierdzonych do realizacji

  Wydział Oświaty niestety także się nie popisał. W odpowiedzi na mój wniosek przyznaje, że dane są wybrakowane, gdyż “Z uwagi na fakt, iż wnioski szkół i sprawozdania nie podlegają ustawowej archiwizacji, Wydział Oświaty nie dysponuje szczegółowymi informacjami dotyczącymi opisów poszczególnych projektów, czy też wykazem uczestników.” Ten sam Wydział chwali się w przekazach medialnych ile tysięcy osób skorzystało z programu i pompuje miejski sukces. Smuci, że program firmował także Wiesław Banaś, wybrany na P.O Kuratora Oświaty.

  To jest historia o kasie i władzy. Jak Polska długa i szeroka samorządy pełne są programów nastawionych pod konferencje prasowe lokalnych decydentów, nie realną zmianę. Nie mam nic przeciwko dodatkowemu niemieckiemu, zumbie, czy debatom oksfordzkim, cieszę się także, że część szkół zrobiła z tych środków dobry użytek. Proszę jednak – nie ściemniajmy, że naprawiamy system, jeśli leczymy pryszcza pudrem.

  A ile kasy nas to kosztowało? Dokładnie nie można ocenić przez brak danych Wydziału Oświaty. Mam jednak dane całościowych wydatków rocznych i liczbę projektów, dzięki czemu oszacowałem rząd wielkości. Poniżej lista projektów i średnie dofinansowanie w danym roku.

  • 2018: ZSzOS nr 5 Zumba-pomysł na siebie (1260,00PLN dofinansowania)
  • 2019: SP78 Zumba – ruch, sprawność i zabawa (1137,00PLN dofinansowania)
  • 2019: SP78 Program koła turystyczno – krajoznawczego (kwota dofinansowania nieznana)
  • 2019: SP60 Aktywność muzyczno – ruchowa i zabawa to dla każdego pierwszaka ważna sprawa. (kwota dofinansowania nieznana)
  • 2019: SP7 “Stawiam ważne pytania, filozofuję – poznaję świat, odpowiedzi poszukuję” (kwota dofinansowania nieznana)
  • 2019: XII LO Czy można jeść bułkę przez bibułkę? – czyli kilka zasad Savoie Vivre (kwota dofinansowania nieznana)
  • 2019: ZSO Branżowa “Uwierz w siebie z matematyką” (kwota dofinansowania nieznana)
  • 2020: SP57 Szanse i zagrożenia pokoleni Z, czyli z wirtualu do realu (kwota dofinansowania nieznana)
  • 2020: SP77 Bądź Fitnessiarą (kwota dofinansowania nieznana)
  • 2021 i 2022: ZSZ1 Pozytywnie Zakręceni (kwota dofinansowania nieznana)
  • 2021 i 2022: ZSZ6 Medytacja dla Młodzieży (kwota dofinansowania nieznana)
  • 2021 i 2022: VII LO Klub debat OKSFORDZKICH (kwota dofinansowania nieznana)
  • 2021 i 2022: VIII LO Zjawisko determinizmu i jego wpływ na jednostkę (kwota dofinansowania nieznana)
  • 2021: XLO ,,Koło polonistyczne” (kwota dofinansowania nieznana)
  • 2021 i 2022: XXV LO Uczta kinomana (kwota dofinansowania nieznana)
  • 2021: SP10 Literaccy tropiciele …(kwota dofinansowania nieznana)
  • 2021: SP18 Art. In English (kwota dofinansowania nieznana)
  • 2021 ZSP2 Teatr lektur szkolnych (kwota dofinansowania nieznana)
  • 2021: SP28 Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności (kwota dofinansowania nieznana)
  • 2021 i 2022: SP74 Tutoring i coaching szkolny (kwota dofinansowania nieznana)
  • 2023: IILO Szkolenie umiejętności wystąpień publicznych – debaty oksfordzkie (kwota dofinansowania nieznana)
  • 2023: VI LO Przełam bariery językowe, mów po niemiecku (kwota dofinansowania nieznana)
  • 2023: ZSP5 Grupa Dziennikarska #Album #CodziennośćSzkolna (kwota dofinansowania nieznana)
  • 2023: SP72 Językowe Projekty (kwota dofinansowania nieznana)
  • 2023: ZS8 Filmoteka Szkolna (kwota dofinansowania nieznana)
  • 2023: ZSiPO5 Jesteśmy dziennikarzami gazetki szkolnej :”Przybij piątkę” (kwota dofinansowania nieznana)

  Średnia kwota dofinansowania per projekt w poszczególnych latach:

  • 2018: 1260 PLN (84 projekty za 105 840 PLN)
  • 2019: 1134 PLN (134 projekty za 152 014 PLN)
  • 2020: 2941 PLN (60 projektów za 176 500 PLN)
  • 2021: 2120 PLN (72 projekty za 152 640 PLN)
  • 2022: 1816 PLN (65 projektów za 118 080 PLN)
  • 2023 2282 PLN (51 projektów za 116 400 PLN)

  Biorąc zatem pod uwagę średni koszt zajęć w danych latach i sumując wszystkie projekty, których tylko nazwy budzą poważne wątpliwości uzyskujemy kwotę 62 148,02 zł wydanych na projekty niezgodne z celem programu. Co proponuję?

  1. Miasto Poznań powinno przygotować scenariusze zajęć pod kątem formy i treści lub poszerzyć skład komisji oceniającej wnioski o praktyków i praktyczki edukacji antydyskryminacyjnej. Jeśli już w szkołach odbywać mają się zajęcia o dyskryminacji, prowadzić powinny je osoby do tego wykwalifikowane. Nauczyciele i nauczycielki nawet z najlepszymi chęciami niekoniecznie posiadają wykształcenie do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych. Od tego są niesamowite NGO takie jak Fundacja Herstory i całe środowisko tworzące warsztaty i treningi walczące z wykluczeniem, stygmatyzacją i dyskryminacją

  2. Naprawmy statuty szkół, które wprost dyskryminują kobiety, osoby z doświadczeniem migracyjnym, osoby niewierzące i posiadające inną niż preferowana przez Dyrekcje ekspresję. Wzmocnijmy też organy kontroli przestrzegania praw uczniowskich, przemoc w szkole to nie tylko przemoc rówieśnicza.

  3. Kasa w ręce młodych. Za kilka dni pokażę jak Miasto systemowo zagładza Fundusz Samorządów Uczniowskich, który daje sprawczość osobom uczącym się. Jestem przekonany, że w większości szkół młodzież nie współtworzyła wniosków o środki na zajęcia antydyskryminacyjne

  4. Ewaluacja i kontrola – od tego mamy państwo, żeby umiało wydawać wspólne pieniądze. Skandalem jest brak rzetelnej ewaluacji programu podanej do publicznej wiadomości. Niestety przykład za przykładem widać, że części szkół nie można ufać na słowo.

  W najbliższym czasie przekażę do odpowiednich organów kontrolnych państwa polskiego prośbę o zbadanie celowości i gospodarności działania programu.

  #KtoPytaTenRządzi

  Jakie prawa przysługują wam w związku z organizacją studniówki?

  Styczeń to dla licealistów oraz osób uczących się w technikum czas studniówek, które odbywają się w związku ze zbliżającą się maturą.

  Co roku organizacja studniówek powoduje wiele niejasności, problemów, komplikacji, a przede wszystkim – niezrozumienia i niestosowania się do przepisów prawa. Poniżej postaramy się wyjaśnić jak wygląda organizacja studniówek zgodnie z przepisami – co możecie, a czego nie.

  Najważniejsze jest to, przez kogo organizowana jest studniówka, a także jest organizowana. 
Jeśli organizatorem jest szkoła, tj. dyrektor/dyrektorka lub rada pedagogiczna, to są oni decyzyjni w zakresie tego, czy np. możecie podczas imprezy spożywać alkohol. Analogicznie sytuacja wygląda, jeśli studniówkę organizujecie na terenie szkoły, na terenie której, zgodnie z regulaminem alkoholu spożywać nie można.

  Inaczej sprawa wygląda, jeśli to Wy jako osoby uczące się organizujecie studniówkę (zdecydowana większość jest już pełnoletnia) i robicie to w miejscu innym niż teren szkoły. W takich wypadkach przysługuje wam wiele praw, które nie ulegają ograniczeniu nawet wtedy, gdy na studniówkę zapraszacie swoich nauczycieli i swoje nauczycielki.

  • W sytuacji wskazanej wyżej studniówka nie jest tak naprawdę imprezą szkolną – jest imprezą prywatną, w której udział biorą osoby uczące się i pracownicy danej szkoły, a także osoby im towarzyszące. Powoduje to, że nie ma ograniczeń w zakresie wychodzenia lub wchodzenia na teren imprezy (np. sali, hotelu czy baru) na papierosa, do sklepu czy w jakimkolwiek innym celu. Powoduje to również to, iż grono pedagogiczne nie jest w tym czasie w pracy – to ich czas wolny, który zdecydowali się spożytkować na przyjęcie zaproszenia oraz przyjście na imprezę. Grono pedagogiczne nie ma również prawa oceniać was z zachowania za to, jak zachowujecie się podczas studniówki – to wasz czas prywatny, nie zajęcia lekcyjne.
  • Z tego względu, iż impreza nie jest organizowana na terenie szkoły oraz nie jest organizowana przez szkołę, to macie pełne prawo do spożywania na niej alkoholu w wybranej przez was formie – we własnym zakresie, organizowanym przez miejsce, w którym organizujecie studniówkę lub w jakikolwiek inny sposób. Oczywiście prawa do spożywania alkoholu nie mają osoby, które nie ukończyły 18 roku życia.
  • To wy organizujecie tę imprezę, więc to wy ustalacie wszelkie szczegóły – to gdzie będzie impreza, od której do której będzie trwała, jakie będzie menu (to uzależnione jest oczywiście od miejsca organizacji studniówki), czy zatańczycie tradycyjnego poloneza, a także to jaki jest dresscode lub muzyka (nie ma oczywiście ograniczeń w doborze piosenek).

  Podsumowując, jeśli studniówkę organizujecie sami – jako osoby uczące się – i nie robicie tego na terenie szkoły, to traktujecie ją jako waszą prywatną imprezę – tak jak organizowane osiemnaste urodziny. Jeśli jednak organizujecie ją razem i w porozumieniu ze szkołą i/lub na jej terenie, to musicie porozumieć się z osobami decyzyjnymi w szkole.

  Szkoła łamie twoje prawa? Napisz do nas. Działamy w całej Polsce – anonimowo i rzetelnie.

  🇺🇦 tvoiprava@variaposnania.pl lub 🇵🇱 twojeprawa@variaposnania.pl!

  Wydaliśmy nową publikację!

  Jesteś obywatelem bądź obywatelką Ukrainy i uczysz się w polskiej szkole? Zobacz najnowszą publikacje o twoich prawach!

  Nasza Wiceprezeska Aleksandra Sroka w swojej publikacji opisała Wasze prawa, na podstawie kilkunastu aktów prawnych. Znajdziecie w niej odpowiedzi na nurtujące was pytania i dowiecie się o swoich uprawnieniach. Między innymi możecie przeczytać o tym, że uczniowie-obywatele Ukrainy w murach szkoły mają prawo do: bezpłatnej, dodatkowej nauki j.polskiego, dołączenia do istniejącego oddziału przygotowawczego, dostosowań i ułatwień w toku edukacji, a także do równej partycypacji w życiu szkoły.

  Więcej na ten temat możecie przeczytać w publikacji, której premiera odbędzie się już 30 stycznia o 19:00 w Atelier WIMAR.

  Wstęp wolny, będzie można otrzymać papierową wersję publikacji.

  W celu pobrania wersji cyfrowej, należy wcisnąć poniższy przycisk

  Dołącz do nas! Rekrutacja do Zespołu Fundacji

  Ze względu na nasz stały rozwój i poszerzanie działalności prowadzimy stałą rekrutację do naszego Zespołu Wolontariackiego, aby móc dalej zmieniać świat na lepsze ✌️

  Podobają Ci się podejmowane przez nas akcje? Chcesz mieć realny wpływ na otaczającą rzeczywistość? A może chcesz zacząć swoją działalność społeczną, ale nie do końca wiesz od czego?

  DOŁĄCZ DO NAS! 💜

  Szukamy osób, które wesprą nas swoją wiedzą, doświadczeniem, uśmiechem i chęcią do działania, a także:

  • mają za sobą 16. urodziny
  • szanują każdego człowieka niezależnie od pochodzenia, tożsamości płciowej, orientacji psychoseksualnej czy wyznania lub jego braku.

  Dodatkowym atutem jest dla nas:

  • Znajomość języków obcych, w szczególności angielskiego, ukraińskiego i francuskiego;
  • Studiowanie kierunków prawniczych, zainteresowanie prawem, znajomość prawa oświatowego i procedur administracyjnych;
  • Umiejętność kreowania i prowadzenia mediów społecznościowych – FB, IG, TT, LinkedIn, TikTok;
  • Wcześniejsza lub obecna działalność w organizacjach pozarządowych, samorządach uczniowskich, młodzieżowych radach, projektach społecznych;
  • Umiejętność tworzenia identyfikacji graficznej i grafik do mediów społecznościowych;
  • Chęć nabycia doświadczenia i rozwoju umiejętności w fotografii, copywritingu, researchu, analizie dokumentów, organizacji wydarzeń;
  • Znajomość działalności naszej Fundacji i uczestniczenie w naszych dotychczasowych wydarzeniach.

  Oferujemy:

  • Umowę wolontariacką;
  • Certyfikaty i zaświadczenia potrzebne w szkole/studiach/CV;
  • Wynagrodzenie w przypadku koordynowania projektów grantowych;
  • Pracę w środowisku osób zaangażowanych społecznie, decydentów i decydentek, liderek i liderów społecznych, mediów;
  • Uczestnictwo w darmowych wyjazdach na konferencje, szkolenia i warsztaty do innych miast i państw;
  • Realny wpływ na kształt prawa i edukacji na poziomie lokalnym;
  • Poznanie Zespołu Fundacji od mniej oficjalnej strony 😉

  Nie akceptujemy:

  • Przynależenia do partii politycznych i aktywnego działania w młodzieżówkach partyjnych
  • Przynależenia do organizacji promujących nienawiść do drugiego człowieka

  Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 14 dni!

  Jeśli zachęciło Cię nasze ogłoszenie, to zgłoś się poniżej. Czekamy na was!

  Czy szkoła ma prawo pobierać opłaty za udostępnienie osobom uczącym się szafek?

  Miejsce do pozostawienia podręczników w szkole powinno być udostępnione wszystkim osobom uczącym się w szkole za darmo.

  Jednakże, coraz częściej spotykamy się z sytuacją, w której szkoła organizuje miejsce do pozostawienia podręczników w szkole, poprzez zorganizowanie i zapewnienie szafek na terytorium szkoły, od których pobierane są opłaty (np. w postaci kaucji czy opłaty za kluczyk).

  Jest to wprost niezgodne z prawem powszechnie obowiązującym, w tym z art. 70 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym nauczanie w szkołach publicznych jest bezpłatne. Wskazuje na to również art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy – prawo oświatowe.

  Nadto, o kwestii miejsca do pozostawienia podręczników mówi § 4a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zgodnie z którym dyrektor szkoły zapewnia osobom uczącym się miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.

  Miejscem tym może być szafka w sali lekcyjnej, szafka lub jakiekolwiek inne zorganizowane miejsce, jednakże zakazuje się pobierania jakichkolwiek opłat w tym zakresie, nadto przepisy nie wskazują na to, jakoby miejsce na pozostawienie podręczników miało być wyjątkiem od zasady bezpłatności nauczania.

  Jeśli wasza szkoła pobiera od was opłaty za zorganizowane na terytorium waszej szkoły miejsce do pozostawienia podręczników, dajcie znać na 🇺🇦 tvoiprava@variaposnania.pl lub 🇵🇱 twojeprawa@variaposnania.pl– udzielimy bezpłatnej, rzetelnej pomocy na terenie całej Polski!